ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود حیدری زاده ، فریبا حسن وند، (1394). مطالعه ویژگی ها و اثرات مهارکننده های آمیلازی موجود در بذر لوبیای قرمز. Phaseolus vulgaris، L، نشریه زیست شناسی کاربردی، 28(2)، 49-59. magiran.com/p1588573
Masuod Haidarizadeh, Fariba Hasanvand, (2016). Study of the characteristics and effects of amylase inhibitors present in the seeds of the red bean Phaseolus vulgaris, Journal of Applied Biology, 28(2), 49-59. magiran.com/p1588573
مسعود حیدری زاده ، فریبا حسن وند، مطالعه ویژگی ها و اثرات مهارکننده های آمیلازی موجود در بذر لوبیای قرمز. Phaseolus vulgaris، L. نشریه زیست شناسی کاربردی، 1394؛ 28(2): 49-59. magiran.com/p1588573
Masuod Haidarizadeh, Fariba Hasanvand, Study of the characteristics and effects of amylase inhibitors present in the seeds of the red bean Phaseolus vulgaris, Journal of Applied Biology, 2016; 28(2): 49-59. magiran.com/p1588573
مسعود حیدری زاده ، فریبا حسن وند، "مطالعه ویژگی ها و اثرات مهارکننده های آمیلازی موجود در بذر لوبیای قرمز. Phaseolus vulgaris، L"، نشریه زیست شناسی کاربردی 28، شماره 2 (1394): 49-59. magiran.com/p1588573
Masuod Haidarizadeh, Fariba Hasanvand, "Study of the characteristics and effects of amylase inhibitors present in the seeds of the red bean Phaseolus vulgaris", Journal of Applied Biology 28, no.2 (2016): 49-59. magiran.com/p1588573
مسعود حیدری زاده ، فریبا حسن وند، (1394). 'مطالعه ویژگی ها و اثرات مهارکننده های آمیلازی موجود در بذر لوبیای قرمز. Phaseolus vulgaris، L'، نشریه زیست شناسی کاربردی، 28(2)، صص.49-59. magiran.com/p1588573
Masuod Haidarizadeh, Fariba Hasanvand, (2016). 'Study of the characteristics and effects of amylase inhibitors present in the seeds of the red bean Phaseolus vulgaris', Journal of Applied Biology, 28(2), pp.49-59. magiran.com/p1588573
مسعود حیدری زاده ؛ فریبا حسن وند. "مطالعه ویژگی ها و اثرات مهارکننده های آمیلازی موجود در بذر لوبیای قرمز. Phaseolus vulgaris، L". نشریه زیست شناسی کاربردی، 28 ،2 ، 1394، 49-59. magiran.com/p1588573
Masuod Haidarizadeh; Fariba Hasanvand. "Study of the characteristics and effects of amylase inhibitors present in the seeds of the red bean Phaseolus vulgaris", Journal of Applied Biology, 28, 2, 2016, 49-59. magiran.com/p1588573
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال