ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منیره عبادی، سیمین تاج شریفی فر، فائضه بنی یعقوبی، امیر حسین پیشگویی، (1395). مقایسه میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری از دو روش نمایش و شبیه سازی در آموزش ماسک گذاری دربرابر حملات شیمیایی، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9(2)، 63-70. magiran.com/p1588681
Monireh Ebadi, Simin Taj Sharififar, Faeze Baniyaghoobi, Amirhossein Pishgoie, (2016). Comparison of nursing student's Satisfaction about two methods of demonstration and simulation for training of mask making against chemical attacks, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 9(2), 63-70. magiran.com/p1588681
منیره عبادی، سیمین تاج شریفی فر، فائضه بنی یعقوبی، امیر حسین پیشگویی، مقایسه میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری از دو روش نمایش و شبیه سازی در آموزش ماسک گذاری دربرابر حملات شیمیایی. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1395؛ 9(2): 63-70. magiran.com/p1588681
Monireh Ebadi, Simin Taj Sharififar, Faeze Baniyaghoobi, Amirhossein Pishgoie, Comparison of nursing student's Satisfaction about two methods of demonstration and simulation for training of mask making against chemical attacks, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 2016; 9(2): 63-70. magiran.com/p1588681
منیره عبادی، سیمین تاج شریفی فر، فائضه بنی یعقوبی، امیر حسین پیشگویی، "مقایسه میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری از دو روش نمایش و شبیه سازی در آموزش ماسک گذاری دربرابر حملات شیمیایی"، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9، شماره 2 (1395): 63-70. magiran.com/p1588681
Monireh Ebadi, Simin Taj Sharififar, Faeze Baniyaghoobi, Amirhossein Pishgoie, "Comparison of nursing student's Satisfaction about two methods of demonstration and simulation for training of mask making against chemical attacks", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences 9, no.2 (2016): 63-70. magiran.com/p1588681
منیره عبادی، سیمین تاج شریفی فر، فائضه بنی یعقوبی، امیر حسین پیشگویی، (1395). 'مقایسه میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری از دو روش نمایش و شبیه سازی در آموزش ماسک گذاری دربرابر حملات شیمیایی'، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9(2)، صص.63-70. magiran.com/p1588681
Monireh Ebadi, Simin Taj Sharififar, Faeze Baniyaghoobi, Amirhossein Pishgoie, (2016). 'Comparison of nursing student's Satisfaction about two methods of demonstration and simulation for training of mask making against chemical attacks', Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 9(2), pp.63-70. magiran.com/p1588681
منیره عبادی؛ سیمین تاج شریفی فر؛ فائضه بنی یعقوبی؛ امیر حسین پیشگویی. "مقایسه میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری از دو روش نمایش و شبیه سازی در آموزش ماسک گذاری دربرابر حملات شیمیایی". نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9 ،2 ، 1395، 63-70. magiran.com/p1588681
Monireh Ebadi; Simin Taj Sharififar; Faeze Baniyaghoobi; Amirhossein Pishgoie. "Comparison of nursing student's Satisfaction about two methods of demonstration and simulation for training of mask making against chemical attacks", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 9, 2, 2016, 63-70. magiran.com/p1588681
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال