ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن مروتی، مسعود ادیب مرادی ، علی کلانتری حصاری، رامین مظاهری نژاد فرد، حمیدرضا مرادی، (1395). مطالعه هیستومورفومتری و هیستوشیمی تغییرات بیضه موش متعاقب تجویز کافور و بررسی نقش محافظتی ویتامین E، مجله طب دامی ایران، 10(3)، 225-235. magiran.com/p1589080
Hasan Morovvati, Masoud Adibmoradi , Ali Kalantari Hesari, Ramin Mazaheri Nezhad Fard, Hamid Reza Moradi, (2016). Effects of camphor on histomorphometric and histochemical parameters of testicular tissue in mice, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 10(3), 225-235. magiran.com/p1589080
حسن مروتی، مسعود ادیب مرادی ، علی کلانتری حصاری، رامین مظاهری نژاد فرد، حمیدرضا مرادی، مطالعه هیستومورفومتری و هیستوشیمی تغییرات بیضه موش متعاقب تجویز کافور و بررسی نقش محافظتی ویتامین E. مجله طب دامی ایران، 1395؛ 10(3): 225-235. magiran.com/p1589080
Hasan Morovvati, Masoud Adibmoradi , Ali Kalantari Hesari, Ramin Mazaheri Nezhad Fard, Hamid Reza Moradi, Effects of camphor on histomorphometric and histochemical parameters of testicular tissue in mice, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 2016; 10(3): 225-235. magiran.com/p1589080
حسن مروتی، مسعود ادیب مرادی ، علی کلانتری حصاری، رامین مظاهری نژاد فرد، حمیدرضا مرادی، "مطالعه هیستومورفومتری و هیستوشیمی تغییرات بیضه موش متعاقب تجویز کافور و بررسی نقش محافظتی ویتامین E"، مجله طب دامی ایران 10، شماره 3 (1395): 225-235. magiran.com/p1589080
Hasan Morovvati, Masoud Adibmoradi , Ali Kalantari Hesari, Ramin Mazaheri Nezhad Fard, Hamid Reza Moradi, "Effects of camphor on histomorphometric and histochemical parameters of testicular tissue in mice", Iranian Journal of Veterinary Medicine 10, no.3 (2016): 225-235. magiran.com/p1589080
حسن مروتی، مسعود ادیب مرادی ، علی کلانتری حصاری، رامین مظاهری نژاد فرد، حمیدرضا مرادی، (1395). 'مطالعه هیستومورفومتری و هیستوشیمی تغییرات بیضه موش متعاقب تجویز کافور و بررسی نقش محافظتی ویتامین E'، مجله طب دامی ایران، 10(3)، صص.225-235. magiran.com/p1589080
Hasan Morovvati, Masoud Adibmoradi , Ali Kalantari Hesari, Ramin Mazaheri Nezhad Fard, Hamid Reza Moradi, (2016). 'Effects of camphor on histomorphometric and histochemical parameters of testicular tissue in mice', Iranian Journal of Veterinary Medicine, 10(3), pp.225-235. magiran.com/p1589080
حسن مروتی؛ مسعود ادیب مرادی ؛ علی کلانتری حصاری؛ رامین مظاهری نژاد فرد؛ حمیدرضا مرادی. "مطالعه هیستومورفومتری و هیستوشیمی تغییرات بیضه موش متعاقب تجویز کافور و بررسی نقش محافظتی ویتامین E". مجله طب دامی ایران، 10 ،3 ، 1395، 225-235. magiran.com/p1589080
Hasan Morovvati; Masoud Adibmoradi ; Ali Kalantari Hesari; Ramin Mazaheri Nezhad Fard; Hamid Reza Moradi. "Effects of camphor on histomorphometric and histochemical parameters of testicular tissue in mice", Iranian Journal of Veterinary Medicine, 10, 3, 2016, 225-235. magiran.com/p1589080
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال