ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیه رئیس زاده ، الهام احمدی، ماهرخ شفیعی، (1395). تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های جدا شده از عفونت های ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید قاضی سنندج در 6 ماهه نخست سال 1393، مجله علوم پزشکی رازی، 23(147)، 11-17. magiran.com/p1589108
Dr Mahdieh Çraeeszadeh Dr Elham Ahmadi, Mahrokh Shafiee, (2016). Identification of the antibiotic resistance patterns in bacteria isolated from urinary tract infections in patients admitted to Shahid Ghazi Hospital-Sanandaj in the first 6 months of 1393, Razi Journal of Medical Sciences, 23(147), 11-17. magiran.com/p1589108
مهدیه رئیس زاده ، الهام احمدی، ماهرخ شفیعی، تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های جدا شده از عفونت های ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید قاضی سنندج در 6 ماهه نخست سال 1393. مجله علوم پزشکی رازی، 1395؛ 23(147): 11-17. magiran.com/p1589108
Dr Mahdieh Çraeeszadeh Dr Elham Ahmadi, Mahrokh Shafiee, Identification of the antibiotic resistance patterns in bacteria isolated from urinary tract infections in patients admitted to Shahid Ghazi Hospital-Sanandaj in the first 6 months of 1393, Razi Journal of Medical Sciences, 2016; 23(147): 11-17. magiran.com/p1589108
مهدیه رئیس زاده ، الهام احمدی، ماهرخ شفیعی، "تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های جدا شده از عفونت های ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید قاضی سنندج در 6 ماهه نخست سال 1393"، مجله علوم پزشکی رازی 23، شماره 147 (1395): 11-17. magiran.com/p1589108
Dr Mahdieh Çraeeszadeh Dr Elham Ahmadi, Mahrokh Shafiee, "Identification of the antibiotic resistance patterns in bacteria isolated from urinary tract infections in patients admitted to Shahid Ghazi Hospital-Sanandaj in the first 6 months of 1393", Razi Journal of Medical Sciences 23, no.147 (2016): 11-17. magiran.com/p1589108
مهدیه رئیس زاده ، الهام احمدی، ماهرخ شفیعی، (1395). 'تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های جدا شده از عفونت های ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید قاضی سنندج در 6 ماهه نخست سال 1393'، مجله علوم پزشکی رازی، 23(147)، صص.11-17. magiran.com/p1589108
Dr Mahdieh Çraeeszadeh Dr Elham Ahmadi, Mahrokh Shafiee, (2016). 'Identification of the antibiotic resistance patterns in bacteria isolated from urinary tract infections in patients admitted to Shahid Ghazi Hospital-Sanandaj in the first 6 months of 1393', Razi Journal of Medical Sciences, 23(147), pp.11-17. magiran.com/p1589108
مهدیه رئیس زاده ؛ الهام احمدی؛ ماهرخ شفیعی. "تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های جدا شده از عفونت های ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید قاضی سنندج در 6 ماهه نخست سال 1393". مجله علوم پزشکی رازی، 23 ،147 ، 1395، 11-17. magiran.com/p1589108
Dr Mahdieh Çraeeszadeh Dr Elham Ahmadi; Mahrokh Shafiee. "Identification of the antibiotic resistance patterns in bacteria isolated from urinary tract infections in patients admitted to Shahid Ghazi Hospital-Sanandaj in the first 6 months of 1393", Razi Journal of Medical Sciences, 23, 147, 2016, 11-17. magiran.com/p1589108
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال