ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا اردلان ، سیروس قنبری، ایمان کریمی، (1395). بررسی تاثیر ویژگی های سازمانی بر هویت منسجم سازمانی برای توسعه ظرفیت های سازمانی در دانشگاه های شهر همدان، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 27(2)، 157-174. magiran.com/p1589224
Mohammad Reza Ardalan , Siroos Ghanbari, Iman Karimi, (2016). Study Effect of Organizational Characteristics on Coherent Organizational Identity in Order to Organizational Capacity Development of Universities in Hamedan, Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 27(2), 157-174. magiran.com/p1589224
محمدرضا اردلان ، سیروس قنبری، ایمان کریمی، بررسی تاثیر ویژگی های سازمانی بر هویت منسجم سازمانی برای توسعه ظرفیت های سازمانی در دانشگاه های شهر همدان. فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 1395؛ 27(2): 157-174. magiran.com/p1589224
Mohammad Reza Ardalan , Siroos Ghanbari, Iman Karimi, Study Effect of Organizational Characteristics on Coherent Organizational Identity in Order to Organizational Capacity Development of Universities in Hamedan, Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 2016; 27(2): 157-174. magiran.com/p1589224
محمدرضا اردلان ، سیروس قنبری، ایمان کریمی، "بررسی تاثیر ویژگی های سازمانی بر هویت منسجم سازمانی برای توسعه ظرفیت های سازمانی در دانشگاه های شهر همدان"، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی 27، شماره 2 (1395): 157-174. magiran.com/p1589224
Mohammad Reza Ardalan , Siroos Ghanbari, Iman Karimi, "Study Effect of Organizational Characteristics on Coherent Organizational Identity in Order to Organizational Capacity Development of Universities in Hamedan", Journal of Applied Sociology the University of Isfahan 27, no.2 (2016): 157-174. magiran.com/p1589224
محمدرضا اردلان ، سیروس قنبری، ایمان کریمی، (1395). 'بررسی تاثیر ویژگی های سازمانی بر هویت منسجم سازمانی برای توسعه ظرفیت های سازمانی در دانشگاه های شهر همدان'، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 27(2)، صص.157-174. magiran.com/p1589224
Mohammad Reza Ardalan , Siroos Ghanbari, Iman Karimi, (2016). 'Study Effect of Organizational Characteristics on Coherent Organizational Identity in Order to Organizational Capacity Development of Universities in Hamedan', Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 27(2), pp.157-174. magiran.com/p1589224
محمدرضا اردلان ؛ سیروس قنبری؛ ایمان کریمی. "بررسی تاثیر ویژگی های سازمانی بر هویت منسجم سازمانی برای توسعه ظرفیت های سازمانی در دانشگاه های شهر همدان". فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 27 ،2 ، 1395، 157-174. magiran.com/p1589224
Mohammad Reza Ardalan ; Siroos Ghanbari; Iman Karimi. "Study Effect of Organizational Characteristics on Coherent Organizational Identity in Order to Organizational Capacity Development of Universities in Hamedan", Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 27, 2, 2016, 157-174. magiran.com/p1589224
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال