ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امید زاهد، غلامرضا صالحی جوزانی، فرامرز خداییان، (1395). بهینه سازی تولید قند زایلیتول توسط یک سویه مخمر کندیدا تروپیکالیس با استفاده از روش سطح پاسخ، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 5(18)، 153-168. magiran.com/p1589287
Omid Zahed, Gholamreza Salehi Jouzani , Faramarz Khodayian, (2016). Optimization of biotechnological production of xylitol by a Candida tropicalis strain using Response Surface Methodology, Biological Journal of Microorganism, 5(18), 153-168. magiran.com/p1589287
امید زاهد، غلامرضا صالحی جوزانی، فرامرز خداییان، بهینه سازی تولید قند زایلیتول توسط یک سویه مخمر کندیدا تروپیکالیس با استفاده از روش سطح پاسخ. فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 1395؛ 5(18): 153-168. magiran.com/p1589287
Omid Zahed, Gholamreza Salehi Jouzani , Faramarz Khodayian, Optimization of biotechnological production of xylitol by a Candida tropicalis strain using Response Surface Methodology, Biological Journal of Microorganism, 2016; 5(18): 153-168. magiran.com/p1589287
امید زاهد، غلامرضا صالحی جوزانی، فرامرز خداییان، "بهینه سازی تولید قند زایلیتول توسط یک سویه مخمر کندیدا تروپیکالیس با استفاده از روش سطح پاسخ"، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها 5، شماره 18 (1395): 153-168. magiran.com/p1589287
Omid Zahed, Gholamreza Salehi Jouzani , Faramarz Khodayian, "Optimization of biotechnological production of xylitol by a Candida tropicalis strain using Response Surface Methodology", Biological Journal of Microorganism 5, no.18 (2016): 153-168. magiran.com/p1589287
امید زاهد، غلامرضا صالحی جوزانی، فرامرز خداییان، (1395). 'بهینه سازی تولید قند زایلیتول توسط یک سویه مخمر کندیدا تروپیکالیس با استفاده از روش سطح پاسخ'، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 5(18)، صص.153-168. magiran.com/p1589287
Omid Zahed, Gholamreza Salehi Jouzani , Faramarz Khodayian, (2016). 'Optimization of biotechnological production of xylitol by a Candida tropicalis strain using Response Surface Methodology', Biological Journal of Microorganism, 5(18), pp.153-168. magiran.com/p1589287
امید زاهد؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ فرامرز خداییان. "بهینه سازی تولید قند زایلیتول توسط یک سویه مخمر کندیدا تروپیکالیس با استفاده از روش سطح پاسخ". فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 5 ،18 ، 1395، 153-168. magiran.com/p1589287
Omid Zahed; Gholamreza Salehi Jouzani ; Faramarz Khodayian. "Optimization of biotechnological production of xylitol by a Candida tropicalis strain using Response Surface Methodology", Biological Journal of Microorganism, 5, 18, 2016, 153-168. magiran.com/p1589287
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال