ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مهدی اعتمادی فر، بهنام لطفی خاچکی، منصوره مهدیزاده، (1394). تاثیر سرمایه اجتماعی خانوادگی بر انحرافات اجتماعی، نشریه مسائل اجتماعی ایران، 6(2)، 5-25. magiran.com/p1589554
Seyyed Mehdi Etemadyfar, Behnam Lotfikhachky, Mansoureh Mahdizadeh, (2016). The Impact of Family Social Capital on Social Deviance in Iran, Journal of Social Problems of Iran, 6(2), 5-25. magiran.com/p1589554
سید مهدی اعتمادی فر، بهنام لطفی خاچکی، منصوره مهدیزاده، تاثیر سرمایه اجتماعی خانوادگی بر انحرافات اجتماعی. نشریه مسائل اجتماعی ایران، 1394؛ 6(2): 5-25. magiran.com/p1589554
Seyyed Mehdi Etemadyfar, Behnam Lotfikhachky, Mansoureh Mahdizadeh, The Impact of Family Social Capital on Social Deviance in Iran, Journal of Social Problems of Iran, 2016; 6(2): 5-25. magiran.com/p1589554
سید مهدی اعتمادی فر، بهنام لطفی خاچکی، منصوره مهدیزاده، "تاثیر سرمایه اجتماعی خانوادگی بر انحرافات اجتماعی"، نشریه مسائل اجتماعی ایران 6، شماره 2 (1394): 5-25. magiran.com/p1589554
Seyyed Mehdi Etemadyfar, Behnam Lotfikhachky, Mansoureh Mahdizadeh, "The Impact of Family Social Capital on Social Deviance in Iran", Journal of Social Problems of Iran 6, no.2 (2016): 5-25. magiran.com/p1589554
سید مهدی اعتمادی فر، بهنام لطفی خاچکی، منصوره مهدیزاده، (1394). 'تاثیر سرمایه اجتماعی خانوادگی بر انحرافات اجتماعی'، نشریه مسائل اجتماعی ایران، 6(2)، صص.5-25. magiran.com/p1589554
Seyyed Mehdi Etemadyfar, Behnam Lotfikhachky, Mansoureh Mahdizadeh, (2016). 'The Impact of Family Social Capital on Social Deviance in Iran', Journal of Social Problems of Iran, 6(2), pp.5-25. magiran.com/p1589554
سید مهدی اعتمادی فر؛ بهنام لطفی خاچکی؛ منصوره مهدیزاده. "تاثیر سرمایه اجتماعی خانوادگی بر انحرافات اجتماعی". نشریه مسائل اجتماعی ایران، 6 ،2 ، 1394، 5-25. magiran.com/p1589554
Seyyed Mehdi Etemadyfar; Behnam Lotfikhachky; Mansoureh Mahdizadeh. "The Impact of Family Social Capital on Social Deviance in Iran", Journal of Social Problems of Iran, 6, 2, 2016, 5-25. magiran.com/p1589554
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال