ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
موسی چوپانی، ابراهیم نعیمی، فرزاد پشتیبان، (1395). مقایسه ویژگی های شخصیتی دختران استفاده کننده از جراحی رینوپلاستی با گروه شاهد: یک مطالعه کیفی، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 15(57)، 101-120. magiran.com/p1589703
Mousa Choupani, Ebrahim Naeimi, Farzad Poshtiban, (2016). Comparing Personality Characteristics of Females Undergone Rhinoplasty with those who have not: A Qualitative Research, Counseling Research & Developments, 15(57), 101-120. magiran.com/p1589703
موسی چوپانی، ابراهیم نعیمی، فرزاد پشتیبان، مقایسه ویژگی های شخصیتی دختران استفاده کننده از جراحی رینوپلاستی با گروه شاهد: یک مطالعه کیفی. فصلنامه پژوهش های مشاوره، 1395؛ 15(57): 101-120. magiran.com/p1589703
Mousa Choupani, Ebrahim Naeimi, Farzad Poshtiban, Comparing Personality Characteristics of Females Undergone Rhinoplasty with those who have not: A Qualitative Research, Counseling Research & Developments, 2016; 15(57): 101-120. magiran.com/p1589703
موسی چوپانی، ابراهیم نعیمی، فرزاد پشتیبان، "مقایسه ویژگی های شخصیتی دختران استفاده کننده از جراحی رینوپلاستی با گروه شاهد: یک مطالعه کیفی"، فصلنامه پژوهش های مشاوره 15، شماره 57 (1395): 101-120. magiran.com/p1589703
Mousa Choupani, Ebrahim Naeimi, Farzad Poshtiban, "Comparing Personality Characteristics of Females Undergone Rhinoplasty with those who have not: A Qualitative Research", Counseling Research & Developments 15, no.57 (2016): 101-120. magiran.com/p1589703
موسی چوپانی، ابراهیم نعیمی، فرزاد پشتیبان، (1395). 'مقایسه ویژگی های شخصیتی دختران استفاده کننده از جراحی رینوپلاستی با گروه شاهد: یک مطالعه کیفی'، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 15(57)، صص.101-120. magiran.com/p1589703
Mousa Choupani, Ebrahim Naeimi, Farzad Poshtiban, (2016). 'Comparing Personality Characteristics of Females Undergone Rhinoplasty with those who have not: A Qualitative Research', Counseling Research & Developments, 15(57), pp.101-120. magiran.com/p1589703
موسی چوپانی؛ ابراهیم نعیمی؛ فرزاد پشتیبان. "مقایسه ویژگی های شخصیتی دختران استفاده کننده از جراحی رینوپلاستی با گروه شاهد: یک مطالعه کیفی". فصلنامه پژوهش های مشاوره، 15 ،57 ، 1395، 101-120. magiran.com/p1589703
Mousa Choupani; Ebrahim Naeimi; Farzad Poshtiban. "Comparing Personality Characteristics of Females Undergone Rhinoplasty with those who have not: A Qualitative Research", Counseling Research & Developments, 15, 57, 2016, 101-120. magiran.com/p1589703
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال