ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر یاسر رضاپور میرصالح، (1395). رابطه سبک های دلبستگی و تعارض پدر-فرزند در فرزندان جانبازان: بررسی نقش آسیب ثانویه به عنوان یک عامل میانجی، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 15(57)، 81-100. magiran.com/p1589705
Dr Yasser Rezapour Mirsaleh, (2016). The Relationship between Attachment Styles and Father-Child Conflict in Warfare Victim's Children: Investigate the Role of Secondary Trauma as a Mediator, Counseling Research & Developments, 15(57), 81-100. magiran.com/p1589705
دکتر یاسر رضاپور میرصالح، رابطه سبک های دلبستگی و تعارض پدر-فرزند در فرزندان جانبازان: بررسی نقش آسیب ثانویه به عنوان یک عامل میانجی. فصلنامه پژوهش های مشاوره، 1395؛ 15(57): 81-100. magiran.com/p1589705
Dr Yasser Rezapour Mirsaleh, The Relationship between Attachment Styles and Father-Child Conflict in Warfare Victim's Children: Investigate the Role of Secondary Trauma as a Mediator, Counseling Research & Developments, 2016; 15(57): 81-100. magiran.com/p1589705
دکتر یاسر رضاپور میرصالح، "رابطه سبک های دلبستگی و تعارض پدر-فرزند در فرزندان جانبازان: بررسی نقش آسیب ثانویه به عنوان یک عامل میانجی"، فصلنامه پژوهش های مشاوره 15، شماره 57 (1395): 81-100. magiran.com/p1589705
Dr Yasser Rezapour Mirsaleh, "The Relationship between Attachment Styles and Father-Child Conflict in Warfare Victim's Children: Investigate the Role of Secondary Trauma as a Mediator", Counseling Research & Developments 15, no.57 (2016): 81-100. magiran.com/p1589705
دکتر یاسر رضاپور میرصالح، (1395). 'رابطه سبک های دلبستگی و تعارض پدر-فرزند در فرزندان جانبازان: بررسی نقش آسیب ثانویه به عنوان یک عامل میانجی'، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 15(57)، صص.81-100. magiran.com/p1589705
Dr Yasser Rezapour Mirsaleh, (2016). 'The Relationship between Attachment Styles and Father-Child Conflict in Warfare Victim's Children: Investigate the Role of Secondary Trauma as a Mediator', Counseling Research & Developments, 15(57), pp.81-100. magiran.com/p1589705
دکتر یاسر رضاپور میرصالح. "رابطه سبک های دلبستگی و تعارض پدر-فرزند در فرزندان جانبازان: بررسی نقش آسیب ثانویه به عنوان یک عامل میانجی". فصلنامه پژوهش های مشاوره، 15 ،57 ، 1395، 81-100. magiran.com/p1589705
Dr Yasser Rezapour Mirsaleh. "The Relationship between Attachment Styles and Father-Child Conflict in Warfare Victim's Children: Investigate the Role of Secondary Trauma as a Mediator", Counseling Research & Developments, 15, 57, 2016, 81-100. magiran.com/p1589705
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال