ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه مرشدیان، الهه ستوده نما، فاطمه همتی، (1395). آموزش خود سازماندهی خواندن ازطریق اجرای یک مدل یادگیری خود سازماندهی شده: تاثیر آن بر خواندن تحت اللفظی و انتقادی در انگلیسی، مجله آموزش مهارت های زبان، 8(2)، 99-122. magiran.com/p1589858
Mahboobeh Morshedian, Fatemeh Hemmati , Elaheh Sotoudehnama, Hassan Soleimani, (2016). The Impact of Training EFL Learners in Self-Regulation of Reading on their EFL Literal and Critical Reading Comprehension: Implementing a Model, Journal of Teaching Language Skills, 8(2), 99-122. magiran.com/p1589858
محبوبه مرشدیان، الهه ستوده نما، فاطمه همتی، آموزش خود سازماندهی خواندن ازطریق اجرای یک مدل یادگیری خود سازماندهی شده: تاثیر آن بر خواندن تحت اللفظی و انتقادی در انگلیسی. مجله آموزش مهارت های زبان، 1395؛ 8(2): 99-122. magiran.com/p1589858
Mahboobeh Morshedian, Fatemeh Hemmati , Elaheh Sotoudehnama, Hassan Soleimani, The Impact of Training EFL Learners in Self-Regulation of Reading on their EFL Literal and Critical Reading Comprehension: Implementing a Model, Journal of Teaching Language Skills, 2016; 8(2): 99-122. magiran.com/p1589858
محبوبه مرشدیان، الهه ستوده نما، فاطمه همتی، "آموزش خود سازماندهی خواندن ازطریق اجرای یک مدل یادگیری خود سازماندهی شده: تاثیر آن بر خواندن تحت اللفظی و انتقادی در انگلیسی"، مجله آموزش مهارت های زبان 8، شماره 2 (1395): 99-122. magiran.com/p1589858
Mahboobeh Morshedian, Fatemeh Hemmati , Elaheh Sotoudehnama, Hassan Soleimani, "The Impact of Training EFL Learners in Self-Regulation of Reading on their EFL Literal and Critical Reading Comprehension: Implementing a Model", Journal of Teaching Language Skills 8, no.2 (2016): 99-122. magiran.com/p1589858
محبوبه مرشدیان، الهه ستوده نما، فاطمه همتی، (1395). 'آموزش خود سازماندهی خواندن ازطریق اجرای یک مدل یادگیری خود سازماندهی شده: تاثیر آن بر خواندن تحت اللفظی و انتقادی در انگلیسی'، مجله آموزش مهارت های زبان، 8(2)، صص.99-122. magiran.com/p1589858
Mahboobeh Morshedian, Fatemeh Hemmati , Elaheh Sotoudehnama, Hassan Soleimani, (2016). 'The Impact of Training EFL Learners in Self-Regulation of Reading on their EFL Literal and Critical Reading Comprehension: Implementing a Model', Journal of Teaching Language Skills, 8(2), pp.99-122. magiran.com/p1589858
محبوبه مرشدیان؛ الهه ستوده نما؛ فاطمه همتی. "آموزش خود سازماندهی خواندن ازطریق اجرای یک مدل یادگیری خود سازماندهی شده: تاثیر آن بر خواندن تحت اللفظی و انتقادی در انگلیسی". مجله آموزش مهارت های زبان، 8 ،2 ، 1395، 99-122. magiran.com/p1589858
Mahboobeh Morshedian; Fatemeh Hemmati ; Elaheh Sotoudehnama; Hassan Soleimani. "The Impact of Training EFL Learners in Self-Regulation of Reading on their EFL Literal and Critical Reading Comprehension: Implementing a Model", Journal of Teaching Language Skills, 8, 2, 2016, 99-122. magiran.com/p1589858
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال