ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد امیری فر، کبری روشنفکر، خلیل پروینی، عالیه کرد زعفرانلو، (1395). چالش های ترجمه در باهم آیی های قرآنی (بررسی موردی: ترکیب های وصفی و اضافی)، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 3(5)، 1-25. magiran.com/p1590010
Mohammad Amirifar, (2016). Challenges in the Translation of the Quranic Collocations (Case study: adjectival and genitive collocations), Translation Studies of Quran and Hadith, 3(5), 1-25. magiran.com/p1590010
محمد امیری فر، کبری روشنفکر، خلیل پروینی، عالیه کرد زعفرانلو، چالش های ترجمه در باهم آیی های قرآنی (بررسی موردی: ترکیب های وصفی و اضافی). دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 1395؛ 3(5): 1-25. magiran.com/p1590010
Mohammad Amirifar, Challenges in the Translation of the Quranic Collocations (Case study: adjectival and genitive collocations), Translation Studies of Quran and Hadith, 2016; 3(5): 1-25. magiran.com/p1590010
محمد امیری فر، کبری روشنفکر، خلیل پروینی، عالیه کرد زعفرانلو، "چالش های ترجمه در باهم آیی های قرآنی (بررسی موردی: ترکیب های وصفی و اضافی)"، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 3، شماره 5 (1395): 1-25. magiran.com/p1590010
Mohammad Amirifar, "Challenges in the Translation of the Quranic Collocations (Case study: adjectival and genitive collocations)", Translation Studies of Quran and Hadith 3, no.5 (2016): 1-25. magiran.com/p1590010
محمد امیری فر، کبری روشنفکر، خلیل پروینی، عالیه کرد زعفرانلو، (1395). 'چالش های ترجمه در باهم آیی های قرآنی (بررسی موردی: ترکیب های وصفی و اضافی)'، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 3(5)، صص.1-25. magiran.com/p1590010
Mohammad Amirifar, (2016). 'Challenges in the Translation of the Quranic Collocations (Case study: adjectival and genitive collocations)', Translation Studies of Quran and Hadith, 3(5), pp.1-25. magiran.com/p1590010
محمد امیری فر؛ کبری روشنفکر؛ خلیل پروینی؛ عالیه کرد زعفرانلو. "چالش های ترجمه در باهم آیی های قرآنی (بررسی موردی: ترکیب های وصفی و اضافی)". دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 3 ،5 ، 1395، 1-25. magiran.com/p1590010
Mohammad Amirifar. "Challenges in the Translation of the Quranic Collocations (Case study: adjectival and genitive collocations)", Translation Studies of Quran and Hadith, 3, 5, 2016, 1-25. magiran.com/p1590010
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال