ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا تقوی فردود، نعیمه تقوی فردود، محمد امین تقوی فردود، (1395). واکاوی سیر تحولی ترجمه قرآن کریم به زبان فرانسه براساس سطوح ساختاری، محتوایی و گفتمانی، با تکیه بر سوره مبارکه حجرات، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 3(5)، 27-56. magiran.com/p1590012
Zahra Taghavi Fardoud, (2016). Explore of the Quran's translation in French, based on the structural, content and discourse levels, relying on Sūrah Hujurat, Translation Studies of Quran and Hadith, 3(5), 27-56. magiran.com/p1590012
زهرا تقوی فردود، نعیمه تقوی فردود، محمد امین تقوی فردود، واکاوی سیر تحولی ترجمه قرآن کریم به زبان فرانسه براساس سطوح ساختاری، محتوایی و گفتمانی، با تکیه بر سوره مبارکه حجرات. دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 1395؛ 3(5): 27-56. magiran.com/p1590012
Zahra Taghavi Fardoud, Explore of the Quran's translation in French, based on the structural, content and discourse levels, relying on Sūrah Hujurat, Translation Studies of Quran and Hadith, 2016; 3(5): 27-56. magiran.com/p1590012
زهرا تقوی فردود، نعیمه تقوی فردود، محمد امین تقوی فردود، "واکاوی سیر تحولی ترجمه قرآن کریم به زبان فرانسه براساس سطوح ساختاری، محتوایی و گفتمانی، با تکیه بر سوره مبارکه حجرات"، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 3، شماره 5 (1395): 27-56. magiran.com/p1590012
Zahra Taghavi Fardoud, "Explore of the Quran's translation in French, based on the structural, content and discourse levels, relying on Sūrah Hujurat", Translation Studies of Quran and Hadith 3, no.5 (2016): 27-56. magiran.com/p1590012
زهرا تقوی فردود، نعیمه تقوی فردود، محمد امین تقوی فردود، (1395). 'واکاوی سیر تحولی ترجمه قرآن کریم به زبان فرانسه براساس سطوح ساختاری، محتوایی و گفتمانی، با تکیه بر سوره مبارکه حجرات'، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 3(5)، صص.27-56. magiran.com/p1590012
Zahra Taghavi Fardoud, (2016). 'Explore of the Quran's translation in French, based on the structural, content and discourse levels, relying on Sūrah Hujurat', Translation Studies of Quran and Hadith, 3(5), pp.27-56. magiran.com/p1590012
زهرا تقوی فردود؛ نعیمه تقوی فردود؛ محمد امین تقوی فردود. "واکاوی سیر تحولی ترجمه قرآن کریم به زبان فرانسه براساس سطوح ساختاری، محتوایی و گفتمانی، با تکیه بر سوره مبارکه حجرات". دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 3 ،5 ، 1395، 27-56. magiran.com/p1590012
Zahra Taghavi Fardoud. "Explore of the Quran's translation in French, based on the structural, content and discourse levels, relying on Sūrah Hujurat", Translation Studies of Quran and Hadith, 3, 5, 2016, 27-56. magiran.com/p1590012
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال