ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول فتحی مظفری، سید مهدی مسبوق، مرتضی قائمی، (1395). نقش و کارکرد تقابل های معنایی در ترجمه نهج البلاغه (مطالعه موردی ترجمه های دشتی، شهیدی، فقیهی، جعفری و فیض الاسلام)، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 3(5)، 157-184. magiran.com/p1590021
, (2016). The role and function of Semantic contrast in the Persian translation of Nahjolbalaghe sermons (Case Study translations Dashti, Shahidi, Faghihi, Jafari and Faiz al-Islam), Translation Studies of Quran and Hadith, 3(5), 157-184. magiran.com/p1590021
رسول فتحی مظفری، سید مهدی مسبوق، مرتضی قائمی، نقش و کارکرد تقابل های معنایی در ترجمه نهج البلاغه (مطالعه موردی ترجمه های دشتی، شهیدی، فقیهی، جعفری و فیض الاسلام). دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 1395؛ 3(5): 157-184. magiran.com/p1590021
, The role and function of Semantic contrast in the Persian translation of Nahjolbalaghe sermons (Case Study translations Dashti, Shahidi, Faghihi, Jafari and Faiz al-Islam), Translation Studies of Quran and Hadith, 2016; 3(5): 157-184. magiran.com/p1590021
رسول فتحی مظفری، سید مهدی مسبوق، مرتضی قائمی، "نقش و کارکرد تقابل های معنایی در ترجمه نهج البلاغه (مطالعه موردی ترجمه های دشتی، شهیدی، فقیهی، جعفری و فیض الاسلام)"، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 3، شماره 5 (1395): 157-184. magiran.com/p1590021
, "The role and function of Semantic contrast in the Persian translation of Nahjolbalaghe sermons (Case Study translations Dashti, Shahidi, Faghihi, Jafari and Faiz al-Islam)", Translation Studies of Quran and Hadith 3, no.5 (2016): 157-184. magiran.com/p1590021
رسول فتحی مظفری، سید مهدی مسبوق، مرتضی قائمی، (1395). 'نقش و کارکرد تقابل های معنایی در ترجمه نهج البلاغه (مطالعه موردی ترجمه های دشتی، شهیدی، فقیهی، جعفری و فیض الاسلام)'، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 3(5)، صص.157-184. magiran.com/p1590021
, (2016). 'The role and function of Semantic contrast in the Persian translation of Nahjolbalaghe sermons (Case Study translations Dashti, Shahidi, Faghihi, Jafari and Faiz al-Islam)', Translation Studies of Quran and Hadith, 3(5), pp.157-184. magiran.com/p1590021
رسول فتحی مظفری؛ سید مهدی مسبوق؛ مرتضی قائمی. "نقش و کارکرد تقابل های معنایی در ترجمه نهج البلاغه (مطالعه موردی ترجمه های دشتی، شهیدی، فقیهی، جعفری و فیض الاسلام)". دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 3 ،5 ، 1395، 157-184. magiran.com/p1590021
. "The role and function of Semantic contrast in the Persian translation of Nahjolbalaghe sermons (Case Study translations Dashti, Shahidi, Faghihi, Jafari and Faiz al-Islam)", Translation Studies of Quran and Hadith, 3, 5, 2016, 157-184. magiran.com/p1590021
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال