ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا حاج صمدی، مرتضی موحدی فاضل، اورنگ کاوسی کاوسی، کبری فتوحی، (1395). تاثیرات متابولیکی پایریپروکسی فن بر تجمع بیولوژیکی منابع انرژی در سن گندم، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 84(1)، 1-12. magiran.com/p1590696
Z. Hajsamadi, M. Movahedi Fazel, A. A. Kavousi, K. Fotouhi, (2016). Metabolic effects of Pyriproxyfen on bioaccumulation of bioenergetic resources in Sunn pest Eurygaster integriceps (Hemiptera: Scutelleridae), Applied Entomology and Phytopathology, 84(1), 1-12. magiran.com/p1590696
زهرا حاج صمدی، مرتضی موحدی فاضل، اورنگ کاوسی کاوسی، کبری فتوحی، تاثیرات متابولیکی پایریپروکسی فن بر تجمع بیولوژیکی منابع انرژی در سن گندم. نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 1395؛ 84(1): 1-12. magiran.com/p1590696
Z. Hajsamadi, M. Movahedi Fazel, A. A. Kavousi, K. Fotouhi, Metabolic effects of Pyriproxyfen on bioaccumulation of bioenergetic resources in Sunn pest Eurygaster integriceps (Hemiptera: Scutelleridae), Applied Entomology and Phytopathology, 2016; 84(1): 1-12. magiran.com/p1590696
زهرا حاج صمدی، مرتضی موحدی فاضل، اورنگ کاوسی کاوسی، کبری فتوحی، "تاثیرات متابولیکی پایریپروکسی فن بر تجمع بیولوژیکی منابع انرژی در سن گندم"، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی 84، شماره 1 (1395): 1-12. magiran.com/p1590696
Z. Hajsamadi, M. Movahedi Fazel, A. A. Kavousi, K. Fotouhi, "Metabolic effects of Pyriproxyfen on bioaccumulation of bioenergetic resources in Sunn pest Eurygaster integriceps (Hemiptera: Scutelleridae)", Applied Entomology and Phytopathology 84, no.1 (2016): 1-12. magiran.com/p1590696
زهرا حاج صمدی، مرتضی موحدی فاضل، اورنگ کاوسی کاوسی، کبری فتوحی، (1395). 'تاثیرات متابولیکی پایریپروکسی فن بر تجمع بیولوژیکی منابع انرژی در سن گندم'، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 84(1)، صص.1-12. magiran.com/p1590696
Z. Hajsamadi, M. Movahedi Fazel, A. A. Kavousi, K. Fotouhi, (2016). 'Metabolic effects of Pyriproxyfen on bioaccumulation of bioenergetic resources in Sunn pest Eurygaster integriceps (Hemiptera: Scutelleridae)', Applied Entomology and Phytopathology, 84(1), pp.1-12. magiran.com/p1590696
زهرا حاج صمدی؛ مرتضی موحدی فاضل؛ اورنگ کاوسی کاوسی؛ کبری فتوحی. "تاثیرات متابولیکی پایریپروکسی فن بر تجمع بیولوژیکی منابع انرژی در سن گندم". نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 84 ،1 ، 1395، 1-12. magiran.com/p1590696
Z. Hajsamadi; M. Movahedi Fazel; A. A. Kavousi; K. Fotouhi. "Metabolic effects of Pyriproxyfen on bioaccumulation of bioenergetic resources in Sunn pest Eurygaster integriceps (Hemiptera: Scutelleridae)", Applied Entomology and Phytopathology, 84, 1, 2016, 1-12. magiran.com/p1590696
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال