ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس محمدی خرم آبادی، حسین لطفعلی زاده، مهدی شمس زاده، (1395). اولین گزارش دو گونه از جنس Temelucha (Hym.: Ichneumonidae، Cremastinae) برای ایران، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 84(1)، 203-206. magiran.com/p1590703
A. Mohammadi Khorramabadi, H. Lotfalizadeh, M. Shamszadeh, (2016). First report of two species of the genus Temelucha (Hym.: Ichneumonidae, Cremastinae) from Iran, Applied Entomology and Phytopathology, 84(1), 203-206. magiran.com/p1590703
عباس محمدی خرم آبادی، حسین لطفعلی زاده، مهدی شمس زاده، اولین گزارش دو گونه از جنس Temelucha (Hym.: Ichneumonidae، Cremastinae) برای ایران. نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 1395؛ 84(1): 203-206. magiran.com/p1590703
A. Mohammadi Khorramabadi, H. Lotfalizadeh, M. Shamszadeh, First report of two species of the genus Temelucha (Hym.: Ichneumonidae, Cremastinae) from Iran, Applied Entomology and Phytopathology, 2016; 84(1): 203-206. magiran.com/p1590703
عباس محمدی خرم آبادی، حسین لطفعلی زاده، مهدی شمس زاده، "اولین گزارش دو گونه از جنس Temelucha (Hym.: Ichneumonidae، Cremastinae) برای ایران"، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی 84، شماره 1 (1395): 203-206. magiran.com/p1590703
A. Mohammadi Khorramabadi, H. Lotfalizadeh, M. Shamszadeh, "First report of two species of the genus Temelucha (Hym.: Ichneumonidae, Cremastinae) from Iran", Applied Entomology and Phytopathology 84, no.1 (2016): 203-206. magiran.com/p1590703
عباس محمدی خرم آبادی، حسین لطفعلی زاده، مهدی شمس زاده، (1395). 'اولین گزارش دو گونه از جنس Temelucha (Hym.: Ichneumonidae، Cremastinae) برای ایران'، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 84(1)، صص.203-206. magiran.com/p1590703
A. Mohammadi Khorramabadi, H. Lotfalizadeh, M. Shamszadeh, (2016). 'First report of two species of the genus Temelucha (Hym.: Ichneumonidae, Cremastinae) from Iran', Applied Entomology and Phytopathology, 84(1), pp.203-206. magiran.com/p1590703
عباس محمدی خرم آبادی؛ حسین لطفعلی زاده؛ مهدی شمس زاده. "اولین گزارش دو گونه از جنس Temelucha (Hym.: Ichneumonidae، Cremastinae) برای ایران". نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 84 ،1 ، 1395، 203-206. magiran.com/p1590703
A. Mohammadi Khorramabadi; H. Lotfalizadeh; M. Shamszadeh. "First report of two species of the genus Temelucha (Hym.: Ichneumonidae, Cremastinae) from Iran", Applied Entomology and Phytopathology, 84, 1, 2016, 203-206. magiran.com/p1590703
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال