ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالامیر محیسنی، مختار داشادی، (1395). تاثیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر مدیریت شته Brevicoryne brassicae در مزارع کلزا، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 84(1)، 175-186. magiran.com/p1590708
A. Mohiseni, M. Dashadi, (2016). Effect of Nitrogen, Phosphorus and Potassium Fertilization on the Management of Brevicoryne brassicae in Rapeseed Fields, Applied Entomology and Phytopathology, 84(1), 175-186. magiran.com/p1590708
عبدالامیر محیسنی، مختار داشادی، تاثیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر مدیریت شته Brevicoryne brassicae در مزارع کلزا. نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 1395؛ 84(1): 175-186. magiran.com/p1590708
A. Mohiseni, M. Dashadi, Effect of Nitrogen, Phosphorus and Potassium Fertilization on the Management of Brevicoryne brassicae in Rapeseed Fields, Applied Entomology and Phytopathology, 2016; 84(1): 175-186. magiran.com/p1590708
عبدالامیر محیسنی، مختار داشادی، "تاثیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر مدیریت شته Brevicoryne brassicae در مزارع کلزا"، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی 84، شماره 1 (1395): 175-186. magiran.com/p1590708
A. Mohiseni, M. Dashadi, "Effect of Nitrogen, Phosphorus and Potassium Fertilization on the Management of Brevicoryne brassicae in Rapeseed Fields", Applied Entomology and Phytopathology 84, no.1 (2016): 175-186. magiran.com/p1590708
عبدالامیر محیسنی، مختار داشادی، (1395). 'تاثیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر مدیریت شته Brevicoryne brassicae در مزارع کلزا'، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 84(1)، صص.175-186. magiran.com/p1590708
A. Mohiseni, M. Dashadi, (2016). 'Effect of Nitrogen, Phosphorus and Potassium Fertilization on the Management of Brevicoryne brassicae in Rapeseed Fields', Applied Entomology and Phytopathology, 84(1), pp.175-186. magiran.com/p1590708
عبدالامیر محیسنی؛ مختار داشادی. "تاثیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر مدیریت شته Brevicoryne brassicae در مزارع کلزا". نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 84 ،1 ، 1395، 175-186. magiran.com/p1590708
A. Mohiseni; M. Dashadi. "Effect of Nitrogen, Phosphorus and Potassium Fertilization on the Management of Brevicoryne brassicae in Rapeseed Fields", Applied Entomology and Phytopathology, 84, 1, 2016, 175-186. magiran.com/p1590708
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال