ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اطهر علیشیری، فرشاد رخشنده رو، غلامرضا صالحی جوزانی، مسعود شمس بخش، (1395). ردیابی و تعیین خصوصیات مولکولی جدایه های ایرانی Fig badnavirus-1 بر اساس ژن تولید کننده آنزیم پروتئاز، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 84(1)، 119-130. magiran.com/p1590717
A. Alishiri, F. Rakhshandehroo, Gh. Salehi Jouzani, M. Shams, Bakhsh, (2016). Detection and Molecular Characterization of Fig badnavirus-1 Iranian isolates on the Basis of the Protease Gene, Applied Entomology and Phytopathology, 84(1), 119-130. magiran.com/p1590717
اطهر علیشیری، فرشاد رخشنده رو، غلامرضا صالحی جوزانی، مسعود شمس بخش، ردیابی و تعیین خصوصیات مولکولی جدایه های ایرانی Fig badnavirus-1 بر اساس ژن تولید کننده آنزیم پروتئاز. نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 1395؛ 84(1): 119-130. magiran.com/p1590717
A. Alishiri, F. Rakhshandehroo, Gh. Salehi Jouzani, M. Shams, Bakhsh, Detection and Molecular Characterization of Fig badnavirus-1 Iranian isolates on the Basis of the Protease Gene, Applied Entomology and Phytopathology, 2016; 84(1): 119-130. magiran.com/p1590717
اطهر علیشیری، فرشاد رخشنده رو، غلامرضا صالحی جوزانی، مسعود شمس بخش، "ردیابی و تعیین خصوصیات مولکولی جدایه های ایرانی Fig badnavirus-1 بر اساس ژن تولید کننده آنزیم پروتئاز"، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی 84، شماره 1 (1395): 119-130. magiran.com/p1590717
A. Alishiri, F. Rakhshandehroo, Gh. Salehi Jouzani, M. Shams, Bakhsh, "Detection and Molecular Characterization of Fig badnavirus-1 Iranian isolates on the Basis of the Protease Gene", Applied Entomology and Phytopathology 84, no.1 (2016): 119-130. magiran.com/p1590717
اطهر علیشیری، فرشاد رخشنده رو، غلامرضا صالحی جوزانی، مسعود شمس بخش، (1395). 'ردیابی و تعیین خصوصیات مولکولی جدایه های ایرانی Fig badnavirus-1 بر اساس ژن تولید کننده آنزیم پروتئاز'، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 84(1)، صص.119-130. magiran.com/p1590717
A. Alishiri, F. Rakhshandehroo, Gh. Salehi Jouzani, M. Shams, Bakhsh, (2016). 'Detection and Molecular Characterization of Fig badnavirus-1 Iranian isolates on the Basis of the Protease Gene', Applied Entomology and Phytopathology, 84(1), pp.119-130. magiran.com/p1590717
اطهر علیشیری؛ فرشاد رخشنده رو؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ مسعود شمس بخش. "ردیابی و تعیین خصوصیات مولکولی جدایه های ایرانی Fig badnavirus-1 بر اساس ژن تولید کننده آنزیم پروتئاز". نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 84 ،1 ، 1395، 119-130. magiran.com/p1590717
A. Alishiri; F. Rakhshandehroo; Gh. Salehi Jouzani; M. Shams; Bakhsh. "Detection and Molecular Characterization of Fig badnavirus-1 Iranian isolates on the Basis of the Protease Gene", Applied Entomology and Phytopathology, 84, 1, 2016, 119-130. magiran.com/p1590717
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال