ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیامک روشندل، فرود صالحی، (1395). بررسی میزان آلودگی ارقام مختلف بادام Prunus dulcis (Mill.)Webb. به سوسک شاخک بلند رزاسه Osphranteria coerulescens inaurata Holz. و نقش گیاهان تله در کنترل آن، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 84(1)، 97-104. magiran.com/p1590721
S. Roshandel, F. Salehi, (2016). Study of infestation rate of different almond cultivars to Osphranteria coerulescens inaurata Holz. and role of trap-plants on its control, Applied Entomology and Phytopathology, 84(1), 97-104. magiran.com/p1590721
سیامک روشندل، فرود صالحی، بررسی میزان آلودگی ارقام مختلف بادام Prunus dulcis (Mill.)Webb. به سوسک شاخک بلند رزاسه Osphranteria coerulescens inaurata Holz. و نقش گیاهان تله در کنترل آن. نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 1395؛ 84(1): 97-104. magiran.com/p1590721
S. Roshandel, F. Salehi, Study of infestation rate of different almond cultivars to Osphranteria coerulescens inaurata Holz. and role of trap-plants on its control, Applied Entomology and Phytopathology, 2016; 84(1): 97-104. magiran.com/p1590721
سیامک روشندل، فرود صالحی، "بررسی میزان آلودگی ارقام مختلف بادام Prunus dulcis (Mill.)Webb. به سوسک شاخک بلند رزاسه Osphranteria coerulescens inaurata Holz. و نقش گیاهان تله در کنترل آن"، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی 84، شماره 1 (1395): 97-104. magiran.com/p1590721
S. Roshandel, F. Salehi, "Study of infestation rate of different almond cultivars to Osphranteria coerulescens inaurata Holz. and role of trap-plants on its control", Applied Entomology and Phytopathology 84, no.1 (2016): 97-104. magiran.com/p1590721
سیامک روشندل، فرود صالحی، (1395). 'بررسی میزان آلودگی ارقام مختلف بادام Prunus dulcis (Mill.)Webb. به سوسک شاخک بلند رزاسه Osphranteria coerulescens inaurata Holz. و نقش گیاهان تله در کنترل آن'، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 84(1)، صص.97-104. magiran.com/p1590721
S. Roshandel, F. Salehi, (2016). 'Study of infestation rate of different almond cultivars to Osphranteria coerulescens inaurata Holz. and role of trap-plants on its control', Applied Entomology and Phytopathology, 84(1), pp.97-104. magiran.com/p1590721
سیامک روشندل؛ فرود صالحی. "بررسی میزان آلودگی ارقام مختلف بادام Prunus dulcis (Mill.)Webb. به سوسک شاخک بلند رزاسه Osphranteria coerulescens inaurata Holz. و نقش گیاهان تله در کنترل آن". نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 84 ،1 ، 1395، 97-104. magiran.com/p1590721
S. Roshandel; F. Salehi. "Study of infestation rate of different almond cultivars to Osphranteria coerulescens inaurata Holz. and role of trap-plants on its control", Applied Entomology and Phytopathology, 84, 1, 2016, 97-104. magiran.com/p1590721
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال