ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد حنیفه ئی، حمید دهقانی، رجب چوکان، (1395). ارزیابی روابط بین مقاومت به Fusarium oxysporum f. sp. melonis و برخی صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی در برخی توده های خربزه و طالبی (Cucumis melo) بومی ایران، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 84(1)، 79-96. magiran.com/p1590722
M. Hanifei, H. Dehghani, R. Chookan, (2016). Evaluation between resistances to Fusarium oxysporum f. sp. melonis and some biochemical and morphological traits in some Iranian endemic cantaloupe (Cucumis melo L.) landrace, Applied Entomology and Phytopathology, 84(1), 79-96. magiran.com/p1590722
مهرداد حنیفه ئی، حمید دهقانی، رجب چوکان، ارزیابی روابط بین مقاومت به Fusarium oxysporum f. sp. melonis و برخی صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی در برخی توده های خربزه و طالبی (Cucumis melo) بومی ایران. نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 1395؛ 84(1): 79-96. magiran.com/p1590722
M. Hanifei, H. Dehghani, R. Chookan, Evaluation between resistances to Fusarium oxysporum f. sp. melonis and some biochemical and morphological traits in some Iranian endemic cantaloupe (Cucumis melo L.) landrace, Applied Entomology and Phytopathology, 2016; 84(1): 79-96. magiran.com/p1590722
مهرداد حنیفه ئی، حمید دهقانی، رجب چوکان، "ارزیابی روابط بین مقاومت به Fusarium oxysporum f. sp. melonis و برخی صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی در برخی توده های خربزه و طالبی (Cucumis melo) بومی ایران"، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی 84، شماره 1 (1395): 79-96. magiran.com/p1590722
M. Hanifei, H. Dehghani, R. Chookan, "Evaluation between resistances to Fusarium oxysporum f. sp. melonis and some biochemical and morphological traits in some Iranian endemic cantaloupe (Cucumis melo L.) landrace", Applied Entomology and Phytopathology 84, no.1 (2016): 79-96. magiran.com/p1590722
مهرداد حنیفه ئی، حمید دهقانی، رجب چوکان، (1395). 'ارزیابی روابط بین مقاومت به Fusarium oxysporum f. sp. melonis و برخی صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی در برخی توده های خربزه و طالبی (Cucumis melo) بومی ایران'، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 84(1)، صص.79-96. magiran.com/p1590722
M. Hanifei, H. Dehghani, R. Chookan, (2016). 'Evaluation between resistances to Fusarium oxysporum f. sp. melonis and some biochemical and morphological traits in some Iranian endemic cantaloupe (Cucumis melo L.) landrace', Applied Entomology and Phytopathology, 84(1), pp.79-96. magiran.com/p1590722
مهرداد حنیفه ئی؛ حمید دهقانی؛ رجب چوکان. "ارزیابی روابط بین مقاومت به Fusarium oxysporum f. sp. melonis و برخی صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی در برخی توده های خربزه و طالبی (Cucumis melo) بومی ایران". نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 84 ،1 ، 1395، 79-96. magiran.com/p1590722
M. Hanifei; H. Dehghani; R. Chookan. "Evaluation between resistances to Fusarium oxysporum f. sp. melonis and some biochemical and morphological traits in some Iranian endemic cantaloupe (Cucumis melo L.) landrace", Applied Entomology and Phytopathology, 84, 1, 2016, 79-96. magiran.com/p1590722
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال