ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صادق جلالی، محمدرضا نعمت اللهی، علی فرهادی، (1395). تاثیر خاکپوش های پلی اتیلنی در کاهش عوامل ویروسی مولد موزاییک در کدوئیان، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 84(1)، 21-30. magiran.com/p1590728
S. Jalali, M. R. Nematollahi, A. Farhadi, (2016). Effects of polyethylene mulches in reducing viruses causing mosaic in outdoor cucurbit, Applied Entomology and Phytopathology, 84(1), 21-30. magiran.com/p1590728
صادق جلالی، محمدرضا نعمت اللهی، علی فرهادی، تاثیر خاکپوش های پلی اتیلنی در کاهش عوامل ویروسی مولد موزاییک در کدوئیان. نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 1395؛ 84(1): 21-30. magiran.com/p1590728
S. Jalali, M. R. Nematollahi, A. Farhadi, Effects of polyethylene mulches in reducing viruses causing mosaic in outdoor cucurbit, Applied Entomology and Phytopathology, 2016; 84(1): 21-30. magiran.com/p1590728
صادق جلالی، محمدرضا نعمت اللهی، علی فرهادی، "تاثیر خاکپوش های پلی اتیلنی در کاهش عوامل ویروسی مولد موزاییک در کدوئیان"، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی 84، شماره 1 (1395): 21-30. magiran.com/p1590728
S. Jalali, M. R. Nematollahi, A. Farhadi, "Effects of polyethylene mulches in reducing viruses causing mosaic in outdoor cucurbit", Applied Entomology and Phytopathology 84, no.1 (2016): 21-30. magiran.com/p1590728
صادق جلالی، محمدرضا نعمت اللهی، علی فرهادی، (1395). 'تاثیر خاکپوش های پلی اتیلنی در کاهش عوامل ویروسی مولد موزاییک در کدوئیان'، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 84(1)، صص.21-30. magiran.com/p1590728
S. Jalali, M. R. Nematollahi, A. Farhadi, (2016). 'Effects of polyethylene mulches in reducing viruses causing mosaic in outdoor cucurbit', Applied Entomology and Phytopathology, 84(1), pp.21-30. magiran.com/p1590728
صادق جلالی؛ محمدرضا نعمت اللهی؛ علی فرهادی. "تاثیر خاکپوش های پلی اتیلنی در کاهش عوامل ویروسی مولد موزاییک در کدوئیان". نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 84 ،1 ، 1395، 21-30. magiran.com/p1590728
S. Jalali; M. R. Nematollahi; A. Farhadi. "Effects of polyethylene mulches in reducing viruses causing mosaic in outdoor cucurbit", Applied Entomology and Phytopathology, 84, 1, 2016, 21-30. magiran.com/p1590728
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال