ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل فنبری، فریبا کرمی، سیداحمد حیدری نیا، (1395). تحلیل روند رشد و توسعه ناموزون شهر های میانه اندام در ایران (مطالعه موردی: شهر مرند- آذربایجان شرقی)، فصلنامه آمایش محیط، 33، 71-93. magiran.com/p1591336
A. Ghanbari, F. Karami, A. Heydariniya, (2016). The Role of Foot Bridge in Social-traffic Discipline and Safety Case study: (Kerman city), Amayesh Journal, 33, 71-93. magiran.com/p1591336
ابوالفضل فنبری، فریبا کرمی، سیداحمد حیدری نیا، تحلیل روند رشد و توسعه ناموزون شهر های میانه اندام در ایران (مطالعه موردی: شهر مرند- آذربایجان شرقی). فصلنامه آمایش محیط، 1395؛ 33: 71-93. magiran.com/p1591336
A. Ghanbari, F. Karami, A. Heydariniya, The Role of Foot Bridge in Social-traffic Discipline and Safety Case study: (Kerman city), Amayesh Journal, 2016; 33: 71-93. magiran.com/p1591336
ابوالفضل فنبری، فریبا کرمی، سیداحمد حیدری نیا، "تحلیل روند رشد و توسعه ناموزون شهر های میانه اندام در ایران (مطالعه موردی: شهر مرند- آذربایجان شرقی)"، فصلنامه آمایش محیط ،33 (1395): 71-93. magiran.com/p1591336
A. Ghanbari, F. Karami, A. Heydariniya, "The Role of Foot Bridge in Social-traffic Discipline and Safety Case study: (Kerman city)", Amayesh Journal no. 33 (2016): 71-93. magiran.com/p1591336
ابوالفضل فنبری، فریبا کرمی، سیداحمد حیدری نیا، (1395). 'تحلیل روند رشد و توسعه ناموزون شهر های میانه اندام در ایران (مطالعه موردی: شهر مرند- آذربایجان شرقی)'، فصلنامه آمایش محیط، 33، صص.71-93. magiran.com/p1591336
A. Ghanbari, F. Karami, A. Heydariniya, (2016). 'The Role of Foot Bridge in Social-traffic Discipline and Safety Case study: (Kerman city)', Amayesh Journal, 33, pp.71-93. magiran.com/p1591336
ابوالفضل فنبری؛ فریبا کرمی؛ سیداحمد حیدری نیا. "تحلیل روند رشد و توسعه ناموزون شهر های میانه اندام در ایران (مطالعه موردی: شهر مرند- آذربایجان شرقی)". فصلنامه آمایش محیط، 33 ، 1395، 71-93. magiran.com/p1591336
A. Ghanbari; F. Karami; A. Heydariniya. "The Role of Foot Bridge in Social-traffic Discipline and Safety Case study: (Kerman city)", Amayesh Journal, 33, 2016, 71-93. magiran.com/p1591336
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال