ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا آصفی ، معصومه دلارام، افسانه کاظمیان، پروین بهادران، (1395). بررسی تاثیر شرکت زنان باردار در کلاس های آمادگی زایمان بر نگرش آن ها نسبت به نوع زایمان، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 5(3)، 44-52. magiran.com/p1592249
Fariba Asefi , Masomeh Delaram, Afsaneh Kazemian, Parvin Bahadoran, (2016). The effect of pregnant women attending in delivery preparation classes on their attitudes mode of delivery, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 5(3), 44-52. magiran.com/p1592249
فریبا آصفی ، معصومه دلارام، افسانه کاظمیان، پروین بهادران، بررسی تاثیر شرکت زنان باردار در کلاس های آمادگی زایمان بر نگرش آن ها نسبت به نوع زایمان. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 1395؛ 5(3): 44-52. magiran.com/p1592249
Fariba Asefi , Masomeh Delaram, Afsaneh Kazemian, Parvin Bahadoran, The effect of pregnant women attending in delivery preparation classes on their attitudes mode of delivery, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 2016; 5(3): 44-52. magiran.com/p1592249
فریبا آصفی ، معصومه دلارام، افسانه کاظمیان، پروین بهادران، "بررسی تاثیر شرکت زنان باردار در کلاس های آمادگی زایمان بر نگرش آن ها نسبت به نوع زایمان"، مجله بالینی پرستاری و مامایی 5، شماره 3 (1395): 44-52. magiran.com/p1592249
Fariba Asefi , Masomeh Delaram, Afsaneh Kazemian, Parvin Bahadoran, "The effect of pregnant women attending in delivery preparation classes on their attitudes mode of delivery", Journal of Clinical Nursing and Midwifery 5, no.3 (2016): 44-52. magiran.com/p1592249
فریبا آصفی ، معصومه دلارام، افسانه کاظمیان، پروین بهادران، (1395). 'بررسی تاثیر شرکت زنان باردار در کلاس های آمادگی زایمان بر نگرش آن ها نسبت به نوع زایمان'، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 5(3)، صص.44-52. magiran.com/p1592249
Fariba Asefi , Masomeh Delaram, Afsaneh Kazemian, Parvin Bahadoran, (2016). 'The effect of pregnant women attending in delivery preparation classes on their attitudes mode of delivery', Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 5(3), pp.44-52. magiran.com/p1592249
فریبا آصفی ؛ معصومه دلارام؛ افسانه کاظمیان؛ پروین بهادران. "بررسی تاثیر شرکت زنان باردار در کلاس های آمادگی زایمان بر نگرش آن ها نسبت به نوع زایمان". مجله بالینی پرستاری و مامایی، 5 ،3 ، 1395، 44-52. magiran.com/p1592249
Fariba Asefi ; Masomeh Delaram; Afsaneh Kazemian; Parvin Bahadoran. "The effect of pregnant women attending in delivery preparation classes on their attitudes mode of delivery", Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 5, 3, 2016, 44-52. magiran.com/p1592249
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال