ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا موسی زاده نصرآبادی، سیما مرزبان، صادق احمدی کشکولی، عباس شمس الدینی لری ، (1395). بررسی عوامل موثر بر بروز و عدم گزارش دهی خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران، مجله بولتن پژوهش در علوم پزشکی، 21(2)، 107-113. magiran.com/p1592416
Alireza Moosazadeh, Sima Marzban, Sadegh Ahmadi Kashkoli, Abbas Shamsadini Lori, (2016). Survey: Reasons of nurses's medication errors and perspectives of nurses on barriers of error reporting, Researcher Bulletin of Medical Sciences, 21(2), 107-113. magiran.com/p1592416
علیرضا موسی زاده نصرآبادی، سیما مرزبان، صادق احمدی کشکولی، عباس شمس الدینی لری ، بررسی عوامل موثر بر بروز و عدم گزارش دهی خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران. مجله بولتن پژوهش در علوم پزشکی، 1395؛ 21(2): 107-113. magiran.com/p1592416
Alireza Moosazadeh, Sima Marzban, Sadegh Ahmadi Kashkoli, Abbas Shamsadini Lori, Survey: Reasons of nurses's medication errors and perspectives of nurses on barriers of error reporting, Researcher Bulletin of Medical Sciences, 2016; 21(2): 107-113. magiran.com/p1592416
علیرضا موسی زاده نصرآبادی، سیما مرزبان، صادق احمدی کشکولی، عباس شمس الدینی لری ، "بررسی عوامل موثر بر بروز و عدم گزارش دهی خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران"، مجله بولتن پژوهش در علوم پزشکی 21، شماره 2 (1395): 107-113. magiran.com/p1592416
Alireza Moosazadeh, Sima Marzban, Sadegh Ahmadi Kashkoli, Abbas Shamsadini Lori, "Survey: Reasons of nurses's medication errors and perspectives of nurses on barriers of error reporting", Researcher Bulletin of Medical Sciences 21, no.2 (2016): 107-113. magiran.com/p1592416
علیرضا موسی زاده نصرآبادی، سیما مرزبان، صادق احمدی کشکولی، عباس شمس الدینی لری ، (1395). 'بررسی عوامل موثر بر بروز و عدم گزارش دهی خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران'، مجله بولتن پژوهش در علوم پزشکی، 21(2)، صص.107-113. magiran.com/p1592416
Alireza Moosazadeh, Sima Marzban, Sadegh Ahmadi Kashkoli, Abbas Shamsadini Lori, (2016). 'Survey: Reasons of nurses's medication errors and perspectives of nurses on barriers of error reporting', Researcher Bulletin of Medical Sciences, 21(2), pp.107-113. magiran.com/p1592416
علیرضا موسی زاده نصرآبادی؛ سیما مرزبان؛ صادق احمدی کشکولی؛ عباس شمس الدینی لری . "بررسی عوامل موثر بر بروز و عدم گزارش دهی خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران". مجله بولتن پژوهش در علوم پزشکی، 21 ،2 ، 1395، 107-113. magiran.com/p1592416
Alireza Moosazadeh; Sima Marzban; Sadegh Ahmadi Kashkoli; Abbas Shamsadini Lori. "Survey: Reasons of nurses's medication errors and perspectives of nurses on barriers of error reporting", Researcher Bulletin of Medical Sciences, 21, 2, 2016, 107-113. magiran.com/p1592416
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال