ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اصغر شجاعی، احمد علی فروغی ابری، نرگس سعیدیان، (1394). تاثیر شرکت اعضای هیات علمی درکارگاه آموزشی مهارتهای تدریس برخودارزیابی اساتید وارزشیابی دانشجویان ازاساتید، پژوهشنامه تربیتی، 11(45)، 57-66. magiran.com/p1592511
Ali Asghar Shojaei , Ahmad Ali Foroghi Abari, Narges Saadian, (2016). Evaluate the effect of teaching skills workshop on faculty self-assessment and student's evaluation of faculty's performance, Journal of Educational Research, 11(45), 57-66. magiran.com/p1592511
علی اصغر شجاعی، احمد علی فروغی ابری، نرگس سعیدیان، تاثیر شرکت اعضای هیات علمی درکارگاه آموزشی مهارتهای تدریس برخودارزیابی اساتید وارزشیابی دانشجویان ازاساتید. پژوهشنامه تربیتی، 1394؛ 11(45): 57-66. magiran.com/p1592511
Ali Asghar Shojaei , Ahmad Ali Foroghi Abari, Narges Saadian, Evaluate the effect of teaching skills workshop on faculty self-assessment and student's evaluation of faculty's performance, Journal of Educational Research, 2016; 11(45): 57-66. magiran.com/p1592511
علی اصغر شجاعی، احمد علی فروغی ابری، نرگس سعیدیان، "تاثیر شرکت اعضای هیات علمی درکارگاه آموزشی مهارتهای تدریس برخودارزیابی اساتید وارزشیابی دانشجویان ازاساتید"، پژوهشنامه تربیتی 11، شماره 45 (1394): 57-66. magiran.com/p1592511
Ali Asghar Shojaei , Ahmad Ali Foroghi Abari, Narges Saadian, "Evaluate the effect of teaching skills workshop on faculty self-assessment and student's evaluation of faculty's performance", Journal of Educational Research 11, no.45 (2016): 57-66. magiran.com/p1592511
علی اصغر شجاعی، احمد علی فروغی ابری، نرگس سعیدیان، (1394). 'تاثیر شرکت اعضای هیات علمی درکارگاه آموزشی مهارتهای تدریس برخودارزیابی اساتید وارزشیابی دانشجویان ازاساتید'، پژوهشنامه تربیتی، 11(45)، صص.57-66. magiran.com/p1592511
Ali Asghar Shojaei , Ahmad Ali Foroghi Abari, Narges Saadian, (2016). 'Evaluate the effect of teaching skills workshop on faculty self-assessment and student's evaluation of faculty's performance', Journal of Educational Research, 11(45), pp.57-66. magiran.com/p1592511
علی اصغر شجاعی؛ احمد علی فروغی ابری؛ نرگس سعیدیان. "تاثیر شرکت اعضای هیات علمی درکارگاه آموزشی مهارتهای تدریس برخودارزیابی اساتید وارزشیابی دانشجویان ازاساتید". پژوهشنامه تربیتی، 11 ،45 ، 1394، 57-66. magiran.com/p1592511
Ali Asghar Shojaei ; Ahmad Ali Foroghi Abari; Narges Saadian. "Evaluate the effect of teaching skills workshop on faculty self-assessment and student's evaluation of faculty's performance", Journal of Educational Research, 11, 45, 2016, 57-66. magiran.com/p1592511
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال