ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صلاح الدین مولانایی، سارا سلیمانی، (1395). عناصر باارزش معماری بومی منطقه سیستان؛ بر مبنای مولفه های اقلیمی معماری پایدار، نشریه باغ نظر، 13(41)، 57-66. magiran.com/p1592685
Salahedin Molanaei, Sara Soleimani, (2016). Insight into the valuable elements of Sistan local architecture in relation to climatic factors of sustainable architecture, Bagh-e Nazar, 13(41), 57-66. magiran.com/p1592685
صلاح الدین مولانایی، سارا سلیمانی، عناصر باارزش معماری بومی منطقه سیستان؛ بر مبنای مولفه های اقلیمی معماری پایدار. نشریه باغ نظر، 1395؛ 13(41): 57-66. magiran.com/p1592685
Salahedin Molanaei, Sara Soleimani, Insight into the valuable elements of Sistan local architecture in relation to climatic factors of sustainable architecture, Bagh-e Nazar, 2016; 13(41): 57-66. magiran.com/p1592685
صلاح الدین مولانایی، سارا سلیمانی، "عناصر باارزش معماری بومی منطقه سیستان؛ بر مبنای مولفه های اقلیمی معماری پایدار"، نشریه باغ نظر 13، شماره 41 (1395): 57-66. magiran.com/p1592685
Salahedin Molanaei, Sara Soleimani, "Insight into the valuable elements of Sistan local architecture in relation to climatic factors of sustainable architecture", Bagh-e Nazar 13, no.41 (2016): 57-66. magiran.com/p1592685
صلاح الدین مولانایی، سارا سلیمانی، (1395). 'عناصر باارزش معماری بومی منطقه سیستان؛ بر مبنای مولفه های اقلیمی معماری پایدار'، نشریه باغ نظر، 13(41)، صص.57-66. magiran.com/p1592685
Salahedin Molanaei, Sara Soleimani, (2016). 'Insight into the valuable elements of Sistan local architecture in relation to climatic factors of sustainable architecture', Bagh-e Nazar, 13(41), pp.57-66. magiran.com/p1592685
صلاح الدین مولانایی؛ سارا سلیمانی. "عناصر باارزش معماری بومی منطقه سیستان؛ بر مبنای مولفه های اقلیمی معماری پایدار". نشریه باغ نظر، 13 ،41 ، 1395، 57-66. magiran.com/p1592685
Salahedin Molanaei; Sara Soleimani. "Insight into the valuable elements of Sistan local architecture in relation to climatic factors of sustainable architecture", Bagh-e Nazar, 13, 41, 2016, 57-66. magiran.com/p1592685
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال