ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیررضا کریمی آذری، سید باقر حسینی، بهرام صالح صدق پور، افضل سادات حسینی، (1395). اصول طراحی فضای مسکونی، با رویکرد ارتقاء خلاقیت؛ کودکان 7-3 ساله در ایران (نمونه موردی: شهر تهران- منطقه 4)، نشریه باغ نظر، 13(41)، 19-34. magiran.com/p1592690
Amir Reza Karimi Azeri , Seyyed Bagher Hosseini, Bahram Saleh Sedghpour, Afzal Sadat Hosseini, (2016). Design principles of residential space to enhance children's (3-7 years old) creativity in iran (Case study:Tehran district 4), Bagh-e Nazar, 13(41), 19-34. magiran.com/p1592690
امیررضا کریمی آذری، سید باقر حسینی، بهرام صالح صدق پور، افضل سادات حسینی، اصول طراحی فضای مسکونی، با رویکرد ارتقاء خلاقیت؛ کودکان 7-3 ساله در ایران (نمونه موردی: شهر تهران- منطقه 4). نشریه باغ نظر، 1395؛ 13(41): 19-34. magiran.com/p1592690
Amir Reza Karimi Azeri , Seyyed Bagher Hosseini, Bahram Saleh Sedghpour, Afzal Sadat Hosseini, Design principles of residential space to enhance children's (3-7 years old) creativity in iran (Case study:Tehran district 4), Bagh-e Nazar, 2016; 13(41): 19-34. magiran.com/p1592690
امیررضا کریمی آذری، سید باقر حسینی، بهرام صالح صدق پور، افضل سادات حسینی، "اصول طراحی فضای مسکونی، با رویکرد ارتقاء خلاقیت؛ کودکان 7-3 ساله در ایران (نمونه موردی: شهر تهران- منطقه 4)"، نشریه باغ نظر 13، شماره 41 (1395): 19-34. magiran.com/p1592690
Amir Reza Karimi Azeri , Seyyed Bagher Hosseini, Bahram Saleh Sedghpour, Afzal Sadat Hosseini, "Design principles of residential space to enhance children's (3-7 years old) creativity in iran (Case study:Tehran district 4)", Bagh-e Nazar 13, no.41 (2016): 19-34. magiran.com/p1592690
امیررضا کریمی آذری، سید باقر حسینی، بهرام صالح صدق پور، افضل سادات حسینی، (1395). 'اصول طراحی فضای مسکونی، با رویکرد ارتقاء خلاقیت؛ کودکان 7-3 ساله در ایران (نمونه موردی: شهر تهران- منطقه 4)'، نشریه باغ نظر، 13(41)، صص.19-34. magiran.com/p1592690
Amir Reza Karimi Azeri , Seyyed Bagher Hosseini, Bahram Saleh Sedghpour, Afzal Sadat Hosseini, (2016). 'Design principles of residential space to enhance children's (3-7 years old) creativity in iran (Case study:Tehran district 4)', Bagh-e Nazar, 13(41), pp.19-34. magiran.com/p1592690
امیررضا کریمی آذری؛ سید باقر حسینی؛ بهرام صالح صدق پور؛ افضل سادات حسینی. "اصول طراحی فضای مسکونی، با رویکرد ارتقاء خلاقیت؛ کودکان 7-3 ساله در ایران (نمونه موردی: شهر تهران- منطقه 4)". نشریه باغ نظر، 13 ،41 ، 1395، 19-34. magiran.com/p1592690
Amir Reza Karimi Azeri ; Seyyed Bagher Hosseini; Bahram Saleh Sedghpour; Afzal Sadat Hosseini. "Design principles of residential space to enhance children's (3-7 years old) creativity in iran (Case study:Tehran district 4)", Bagh-e Nazar, 13, 41, 2016, 19-34. magiran.com/p1592690
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال