ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد گودینی، محسن وفامهر، یوسف گرجی مهلبانی، ناصر براتی، (1395). ارزیابی دانش معماری ایران در زمینه مجموعه های صنعتی؛ به منظور کشف چالش ها و ارایه راهبردهای توسعه، نشریه باغ نظر، 13(41)، 5-18. magiran.com/p1592691
Javad Goudini, Mohsen Vafamehr, Yousef Gorji Mahlabani, Nasser Barati, (2016). Evaluation of Iran Architecture Knowledge on Industrial Complexes; In Order to Discover the Challenges and Provide Developmental Strategies, Bagh-e Nazar, 13(41), 5-18. magiran.com/p1592691
جواد گودینی، محسن وفامهر، یوسف گرجی مهلبانی، ناصر براتی، ارزیابی دانش معماری ایران در زمینه مجموعه های صنعتی؛ به منظور کشف چالش ها و ارایه راهبردهای توسعه. نشریه باغ نظر، 1395؛ 13(41): 5-18. magiran.com/p1592691
Javad Goudini, Mohsen Vafamehr, Yousef Gorji Mahlabani, Nasser Barati, Evaluation of Iran Architecture Knowledge on Industrial Complexes; In Order to Discover the Challenges and Provide Developmental Strategies, Bagh-e Nazar, 2016; 13(41): 5-18. magiran.com/p1592691
جواد گودینی، محسن وفامهر، یوسف گرجی مهلبانی، ناصر براتی، "ارزیابی دانش معماری ایران در زمینه مجموعه های صنعتی؛ به منظور کشف چالش ها و ارایه راهبردهای توسعه"، نشریه باغ نظر 13، شماره 41 (1395): 5-18. magiran.com/p1592691
Javad Goudini, Mohsen Vafamehr, Yousef Gorji Mahlabani, Nasser Barati, "Evaluation of Iran Architecture Knowledge on Industrial Complexes; In Order to Discover the Challenges and Provide Developmental Strategies", Bagh-e Nazar 13, no.41 (2016): 5-18. magiran.com/p1592691
جواد گودینی، محسن وفامهر، یوسف گرجی مهلبانی، ناصر براتی، (1395). 'ارزیابی دانش معماری ایران در زمینه مجموعه های صنعتی؛ به منظور کشف چالش ها و ارایه راهبردهای توسعه'، نشریه باغ نظر، 13(41)، صص.5-18. magiran.com/p1592691
Javad Goudini, Mohsen Vafamehr, Yousef Gorji Mahlabani, Nasser Barati, (2016). 'Evaluation of Iran Architecture Knowledge on Industrial Complexes; In Order to Discover the Challenges and Provide Developmental Strategies', Bagh-e Nazar, 13(41), pp.5-18. magiran.com/p1592691
جواد گودینی؛ محسن وفامهر؛ یوسف گرجی مهلبانی؛ ناصر براتی. "ارزیابی دانش معماری ایران در زمینه مجموعه های صنعتی؛ به منظور کشف چالش ها و ارایه راهبردهای توسعه". نشریه باغ نظر، 13 ،41 ، 1395، 5-18. magiran.com/p1592691
Javad Goudini; Mohsen Vafamehr; Yousef Gorji Mahlabani; Nasser Barati. "Evaluation of Iran Architecture Knowledge on Industrial Complexes; In Order to Discover the Challenges and Provide Developmental Strategies", Bagh-e Nazar, 13, 41, 2016, 5-18. magiran.com/p1592691
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال