ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز محمدی خشویی ، فرزانه فرخ فر، (1395). تاثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره آل مظفر بر مصورسازی شاهنامه، دو فصلنامه پژوهش هنر، 6(11)، 11-22. magiran.com/p1593415
Mahnaz Mohammadi Khoshouei , Dr Farzaneh Farrokhfar, (2016). The Effect of Political and Social Conditions on Visualization of the Book of Kings during the Muzzafarid EraCase Study: The Battle of Rostam and Sohrab, Journal of Pazhuhesh-e Honar, 6(11), 11-22. magiran.com/p1593415
مهناز محمدی خشویی ، فرزانه فرخ فر، تاثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره آل مظفر بر مصورسازی شاهنامه. دو فصلنامه پژوهش هنر، 1395؛ 6(11): 11-22. magiran.com/p1593415
Mahnaz Mohammadi Khoshouei , Dr Farzaneh Farrokhfar, The Effect of Political and Social Conditions on Visualization of the Book of Kings during the Muzzafarid EraCase Study: The Battle of Rostam and Sohrab, Journal of Pazhuhesh-e Honar, 2016; 6(11): 11-22. magiran.com/p1593415
مهناز محمدی خشویی ، فرزانه فرخ فر، "تاثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره آل مظفر بر مصورسازی شاهنامه"، دو فصلنامه پژوهش هنر 6، شماره 11 (1395): 11-22. magiran.com/p1593415
Mahnaz Mohammadi Khoshouei , Dr Farzaneh Farrokhfar, "The Effect of Political and Social Conditions on Visualization of the Book of Kings during the Muzzafarid EraCase Study: The Battle of Rostam and Sohrab", Journal of Pazhuhesh-e Honar 6, no.11 (2016): 11-22. magiran.com/p1593415
مهناز محمدی خشویی ، فرزانه فرخ فر، (1395). 'تاثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره آل مظفر بر مصورسازی شاهنامه'، دو فصلنامه پژوهش هنر، 6(11)، صص.11-22. magiran.com/p1593415
Mahnaz Mohammadi Khoshouei , Dr Farzaneh Farrokhfar, (2016). 'The Effect of Political and Social Conditions on Visualization of the Book of Kings during the Muzzafarid EraCase Study: The Battle of Rostam and Sohrab', Journal of Pazhuhesh-e Honar, 6(11), pp.11-22. magiran.com/p1593415
مهناز محمدی خشویی ؛ فرزانه فرخ فر. "تاثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره آل مظفر بر مصورسازی شاهنامه". دو فصلنامه پژوهش هنر، 6 ،11 ، 1395، 11-22. magiran.com/p1593415
Mahnaz Mohammadi Khoshouei ; Dr Farzaneh Farrokhfar. "The Effect of Political and Social Conditions on Visualization of the Book of Kings during the Muzzafarid EraCase Study: The Battle of Rostam and Sohrab", Journal of Pazhuhesh-e Honar, 6, 11, 2016, 11-22. magiran.com/p1593415
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال