ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی امامی، محمد جواد یاوری سرتختی، محمدعلی لیالی، (1395). تئوری حکومتی عصر غیبت براساس دیدگاه شیخ مفید(ره)، فصلنامه حکومت اسلامی، 20(4)، 51. magiran.com/p1593471
MurtiḌa Imami, Muhammad Jawad Sartakhti, Muhammad Ali Layali, (2016). The Governmental Theory of the Occultation Period According to Sheihk Mufid, Journal of Islamic government, 20(4), 51. magiran.com/p1593471
مرتضی امامی، محمد جواد یاوری سرتختی، محمدعلی لیالی، تئوری حکومتی عصر غیبت براساس دیدگاه شیخ مفید(ره). فصلنامه حکومت اسلامی، 1395؛ 20(4): 51. magiran.com/p1593471
MurtiḌa Imami, Muhammad Jawad Sartakhti, Muhammad Ali Layali, The Governmental Theory of the Occultation Period According to Sheihk Mufid, Journal of Islamic government, 2016; 20(4): 51. magiran.com/p1593471
مرتضی امامی، محمد جواد یاوری سرتختی، محمدعلی لیالی، "تئوری حکومتی عصر غیبت براساس دیدگاه شیخ مفید(ره)"، فصلنامه حکومت اسلامی 20، شماره 4 (1395): 51. magiran.com/p1593471
MurtiḌa Imami, Muhammad Jawad Sartakhti, Muhammad Ali Layali, "The Governmental Theory of the Occultation Period According to Sheihk Mufid", Journal of Islamic government 20, no.4 (2016): 51. magiran.com/p1593471
مرتضی امامی، محمد جواد یاوری سرتختی، محمدعلی لیالی، (1395). 'تئوری حکومتی عصر غیبت براساس دیدگاه شیخ مفید(ره)'، فصلنامه حکومت اسلامی، 20(4)، صص.51. magiran.com/p1593471
MurtiḌa Imami, Muhammad Jawad Sartakhti, Muhammad Ali Layali, (2016). 'The Governmental Theory of the Occultation Period According to Sheihk Mufid', Journal of Islamic government, 20(4), pp.51. magiran.com/p1593471
مرتضی امامی؛ محمد جواد یاوری سرتختی؛ محمدعلی لیالی. "تئوری حکومتی عصر غیبت براساس دیدگاه شیخ مفید(ره)". فصلنامه حکومت اسلامی، 20 ،4 ، 1395، 51. magiran.com/p1593471
MurtiḌa Imami; Muhammad Jawad Sartakhti; Muhammad Ali Layali. "The Governmental Theory of the Occultation Period According to Sheihk Mufid", Journal of Islamic government, 20, 4, 2016, 51. magiran.com/p1593471
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال