ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرگس محمدی بدر ، هاشم مهدی زاده، (1395). تاملی در تحول مناظره از در خت آسوریک تا اشعار نیمایی، مجله فنون ادبی، 8(2)، 179-190. magiran.com/p1594476
Narges Mohammadi Badr , Hashem Mehdizadeh, (2016). Reflections on the evolution of the debate Asurik tree Poems Nimayy, Literary Arts, 8(2), 179-190. magiran.com/p1594476
نرگس محمدی بدر ، هاشم مهدی زاده، تاملی در تحول مناظره از در خت آسوریک تا اشعار نیمایی. مجله فنون ادبی، 1395؛ 8(2): 179-190. magiran.com/p1594476
Narges Mohammadi Badr , Hashem Mehdizadeh, Reflections on the evolution of the debate Asurik tree Poems Nimayy, Literary Arts, 2016; 8(2): 179-190. magiran.com/p1594476
نرگس محمدی بدر ، هاشم مهدی زاده، "تاملی در تحول مناظره از در خت آسوریک تا اشعار نیمایی"، مجله فنون ادبی 8، شماره 2 (1395): 179-190. magiran.com/p1594476
Narges Mohammadi Badr , Hashem Mehdizadeh, "Reflections on the evolution of the debate Asurik tree Poems Nimayy", Literary Arts 8, no.2 (2016): 179-190. magiran.com/p1594476
نرگس محمدی بدر ، هاشم مهدی زاده، (1395). 'تاملی در تحول مناظره از در خت آسوریک تا اشعار نیمایی'، مجله فنون ادبی، 8(2)، صص.179-190. magiran.com/p1594476
Narges Mohammadi Badr , Hashem Mehdizadeh, (2016). 'Reflections on the evolution of the debate Asurik tree Poems Nimayy', Literary Arts, 8(2), pp.179-190. magiran.com/p1594476
نرگس محمدی بدر ؛ هاشم مهدی زاده. "تاملی در تحول مناظره از در خت آسوریک تا اشعار نیمایی". مجله فنون ادبی، 8 ،2 ، 1395، 179-190. magiran.com/p1594476
Narges Mohammadi Badr ; Hashem Mehdizadeh. "Reflections on the evolution of the debate Asurik tree Poems Nimayy", Literary Arts, 8, 2, 2016, 179-190. magiran.com/p1594476
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال