ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی شماعی ، محمد ویسیان، آزاد اصغری، سارا کمانگر، (1395). تحلیل بر توزیع فضایی جرائم سرقت در سطح شهر قروه، مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 5(13)، 89. magiran.com/p1594603
Dr Ali Shamai , Mohammad Waysian, Azad Asghri, Sara Kamangar, (2016). Spatial Analysis of the distribution crimes of robbery in the city Qorveh, Strategic Research on Social Problems in Iran, 5(13), 89. magiran.com/p1594603
علی شماعی ، محمد ویسیان، آزاد اصغری، سارا کمانگر، تحلیل بر توزیع فضایی جرائم سرقت در سطح شهر قروه. مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 1395؛ 5(13): 89. magiran.com/p1594603
Dr Ali Shamai , Mohammad Waysian, Azad Asghri, Sara Kamangar, Spatial Analysis of the distribution crimes of robbery in the city Qorveh, Strategic Research on Social Problems in Iran, 2016; 5(13): 89. magiran.com/p1594603
علی شماعی ، محمد ویسیان، آزاد اصغری، سارا کمانگر، "تحلیل بر توزیع فضایی جرائم سرقت در سطح شهر قروه"، مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران 5، شماره 13 (1395): 89. magiran.com/p1594603
Dr Ali Shamai , Mohammad Waysian, Azad Asghri, Sara Kamangar, "Spatial Analysis of the distribution crimes of robbery in the city Qorveh", Strategic Research on Social Problems in Iran 5, no.13 (2016): 89. magiran.com/p1594603
علی شماعی ، محمد ویسیان، آزاد اصغری، سارا کمانگر، (1395). 'تحلیل بر توزیع فضایی جرائم سرقت در سطح شهر قروه'، مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 5(13)، صص.89. magiran.com/p1594603
Dr Ali Shamai , Mohammad Waysian, Azad Asghri, Sara Kamangar, (2016). 'Spatial Analysis of the distribution crimes of robbery in the city Qorveh', Strategic Research on Social Problems in Iran, 5(13), pp.89. magiran.com/p1594603
علی شماعی ؛ محمد ویسیان؛ آزاد اصغری؛ سارا کمانگر. "تحلیل بر توزیع فضایی جرائم سرقت در سطح شهر قروه". مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 5 ،13 ، 1395، 89. magiran.com/p1594603
Dr Ali Shamai ; Mohammad Waysian; Azad Asghri; Sara Kamangar. "Spatial Analysis of the distribution crimes of robbery in the city Qorveh", Strategic Research on Social Problems in Iran, 5, 13, 2016, 89. magiran.com/p1594603
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال