ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحمت الله محمدی گنبد، مسعود اصفهانی، مظفر روستایی، حسین صبوری، (1395). بررسی تاثیر زمان کاشت بر روند پر شدن و عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از روش تجزیه آماری چندمتغیره در شرایط دیم، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 47(2)، 329-340. magiran.com/p1594943
Rahmatollah Mohammadi Gonbad, Masoud Esfahani , Mozaffar Roustaii, Hossein Sabouri, (2016). Effect of planting date on grain filling trend and grain yield of bread wheat genotypes using multivariate analysis method under dryland conditions, Iranian Journal of Field Crop Science, 47(2), 329-340. magiran.com/p1594943
رحمت الله محمدی گنبد، مسعود اصفهانی، مظفر روستایی، حسین صبوری، بررسی تاثیر زمان کاشت بر روند پر شدن و عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از روش تجزیه آماری چندمتغیره در شرایط دیم. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 1395؛ 47(2): 329-340. magiran.com/p1594943
Rahmatollah Mohammadi Gonbad, Masoud Esfahani , Mozaffar Roustaii, Hossein Sabouri, Effect of planting date on grain filling trend and grain yield of bread wheat genotypes using multivariate analysis method under dryland conditions, Iranian Journal of Field Crop Science, 2016; 47(2): 329-340. magiran.com/p1594943
رحمت الله محمدی گنبد، مسعود اصفهانی، مظفر روستایی، حسین صبوری، "بررسی تاثیر زمان کاشت بر روند پر شدن و عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از روش تجزیه آماری چندمتغیره در شرایط دیم"، مجله علوم گیاهان زراعی ایران 47، شماره 2 (1395): 329-340. magiran.com/p1594943
Rahmatollah Mohammadi Gonbad, Masoud Esfahani , Mozaffar Roustaii, Hossein Sabouri, "Effect of planting date on grain filling trend and grain yield of bread wheat genotypes using multivariate analysis method under dryland conditions", Iranian Journal of Field Crop Science 47, no.2 (2016): 329-340. magiran.com/p1594943
رحمت الله محمدی گنبد، مسعود اصفهانی، مظفر روستایی، حسین صبوری، (1395). 'بررسی تاثیر زمان کاشت بر روند پر شدن و عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از روش تجزیه آماری چندمتغیره در شرایط دیم'، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 47(2)، صص.329-340. magiran.com/p1594943
Rahmatollah Mohammadi Gonbad, Masoud Esfahani , Mozaffar Roustaii, Hossein Sabouri, (2016). 'Effect of planting date on grain filling trend and grain yield of bread wheat genotypes using multivariate analysis method under dryland conditions', Iranian Journal of Field Crop Science, 47(2), pp.329-340. magiran.com/p1594943
رحمت الله محمدی گنبد؛ مسعود اصفهانی؛ مظفر روستایی؛ حسین صبوری. "بررسی تاثیر زمان کاشت بر روند پر شدن و عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از روش تجزیه آماری چندمتغیره در شرایط دیم". مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 47 ،2 ، 1395، 329-340. magiran.com/p1594943
Rahmatollah Mohammadi Gonbad; Masoud Esfahani ; Mozaffar Roustaii; Hossein Sabouri. "Effect of planting date on grain filling trend and grain yield of bread wheat genotypes using multivariate analysis method under dryland conditions", Iranian Journal of Field Crop Science, 47, 2, 2016, 329-340. magiran.com/p1594943
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال