ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس هاشمی، رضا توکل افشاری، لیلا تبریزی، شیوا باروتی، (1395). تاثیر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر اسفرزه (Plantago ovate) در دماهای مختلف، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 47(2)، 233-242. magiran.com/p1594958
Abbas Hashemi, Reza Tavakkol Afshari , Leila Tabrizi, Shiva Barooti, (2016). Effects of salinity on seed germination indices of blond plantain (Plantago ovata) at different temperatures, Iranian Journal of Field Crop Science, 47(2), 233-242. magiran.com/p1594958
عباس هاشمی، رضا توکل افشاری، لیلا تبریزی، شیوا باروتی، تاثیر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر اسفرزه (Plantago ovate) در دماهای مختلف. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 1395؛ 47(2): 233-242. magiran.com/p1594958
Abbas Hashemi, Reza Tavakkol Afshari , Leila Tabrizi, Shiva Barooti, Effects of salinity on seed germination indices of blond plantain (Plantago ovata) at different temperatures, Iranian Journal of Field Crop Science, 2016; 47(2): 233-242. magiran.com/p1594958
عباس هاشمی، رضا توکل افشاری، لیلا تبریزی، شیوا باروتی، "تاثیر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر اسفرزه (Plantago ovate) در دماهای مختلف"، مجله علوم گیاهان زراعی ایران 47، شماره 2 (1395): 233-242. magiran.com/p1594958
Abbas Hashemi, Reza Tavakkol Afshari , Leila Tabrizi, Shiva Barooti, "Effects of salinity on seed germination indices of blond plantain (Plantago ovata) at different temperatures", Iranian Journal of Field Crop Science 47, no.2 (2016): 233-242. magiran.com/p1594958
عباس هاشمی، رضا توکل افشاری، لیلا تبریزی، شیوا باروتی، (1395). 'تاثیر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر اسفرزه (Plantago ovate) در دماهای مختلف'، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 47(2)، صص.233-242. magiran.com/p1594958
Abbas Hashemi, Reza Tavakkol Afshari , Leila Tabrizi, Shiva Barooti, (2016). 'Effects of salinity on seed germination indices of blond plantain (Plantago ovata) at different temperatures', Iranian Journal of Field Crop Science, 47(2), pp.233-242. magiran.com/p1594958
عباس هاشمی؛ رضا توکل افشاری؛ لیلا تبریزی؛ شیوا باروتی. "تاثیر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر اسفرزه (Plantago ovate) در دماهای مختلف". مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 47 ،2 ، 1395، 233-242. magiran.com/p1594958
Abbas Hashemi; Reza Tavakkol Afshari ; Leila Tabrizi; Shiva Barooti. "Effects of salinity on seed germination indices of blond plantain (Plantago ovata) at different temperatures", Iranian Journal of Field Crop Science, 47, 2, 2016, 233-242. magiran.com/p1594958
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال