ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
همایون مرادنژادی، (1395). بررسی و مقایسه شاخص های پایداری اکولوژیکی مزارع برنج در مناطق سیروان و چرداول در استان ایلام، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 47(1)، 237-248. magiran.com/p1594975
Homayoon Moradnezhadi, (2016). Investigating Ecological sustainability of Rice Farms in Two Regions of Sirvan and chardavol in Ilam Province, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 47(1), 237-248. magiran.com/p1594975
همایون مرادنژادی، بررسی و مقایسه شاخص های پایداری اکولوژیکی مزارع برنج در مناطق سیروان و چرداول در استان ایلام. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 1395؛ 47(1): 237-248. magiran.com/p1594975
Homayoon Moradnezhadi, Investigating Ecological sustainability of Rice Farms in Two Regions of Sirvan and chardavol in Ilam Province, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 2016; 47(1): 237-248. magiran.com/p1594975
همایون مرادنژادی، "بررسی و مقایسه شاخص های پایداری اکولوژیکی مزارع برنج در مناطق سیروان و چرداول در استان ایلام"، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 47، شماره 1 (1395): 237-248. magiran.com/p1594975
Homayoon Moradnezhadi, "Investigating Ecological sustainability of Rice Farms in Two Regions of Sirvan and chardavol in Ilam Province", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development 47, no.1 (2016): 237-248. magiran.com/p1594975
همایون مرادنژادی، (1395). 'بررسی و مقایسه شاخص های پایداری اکولوژیکی مزارع برنج در مناطق سیروان و چرداول در استان ایلام'، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 47(1)، صص.237-248. magiran.com/p1594975
Homayoon Moradnezhadi, (2016). 'Investigating Ecological sustainability of Rice Farms in Two Regions of Sirvan and chardavol in Ilam Province', Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 47(1), pp.237-248. magiran.com/p1594975
همایون مرادنژادی. "بررسی و مقایسه شاخص های پایداری اکولوژیکی مزارع برنج در مناطق سیروان و چرداول در استان ایلام". فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 47 ،1 ، 1395، 237-248. magiran.com/p1594975
Homayoon Moradnezhadi. "Investigating Ecological sustainability of Rice Farms in Two Regions of Sirvan and chardavol in Ilam Province", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 47, 1, 2016, 237-248. magiran.com/p1594975
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال