ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی علیپور حافظی، مهشید کریمی، (1395). ارزیابی پورتال های بیمارستان های خصوصی مستقر در شهر تهران، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 13(3)، 184-190. magiran.com/p1595175
Mehdi Alipour, Hafezi, Mahshid Karimi, (2016). Assessment of Web Portals of Private Hospitals in Tehran, Iran, Health Information Management, 13(3), 184-190. magiran.com/p1595175
مهدی علیپور حافظی، مهشید کریمی، ارزیابی پورتال های بیمارستان های خصوصی مستقر در شهر تهران. نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 1395؛ 13(3): 184-190. magiran.com/p1595175
Mehdi Alipour, Hafezi, Mahshid Karimi, Assessment of Web Portals of Private Hospitals in Tehran, Iran, Health Information Management, 2016; 13(3): 184-190. magiran.com/p1595175
مهدی علیپور حافظی، مهشید کریمی، "ارزیابی پورتال های بیمارستان های خصوصی مستقر در شهر تهران"، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت 13، شماره 3 (1395): 184-190. magiran.com/p1595175
Mehdi Alipour, Hafezi, Mahshid Karimi, "Assessment of Web Portals of Private Hospitals in Tehran, Iran", Health Information Management 13, no.3 (2016): 184-190. magiran.com/p1595175
مهدی علیپور حافظی، مهشید کریمی، (1395). 'ارزیابی پورتال های بیمارستان های خصوصی مستقر در شهر تهران'، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 13(3)، صص.184-190. magiran.com/p1595175
Mehdi Alipour, Hafezi, Mahshid Karimi, (2016). 'Assessment of Web Portals of Private Hospitals in Tehran, Iran', Health Information Management, 13(3), pp.184-190. magiran.com/p1595175
مهدی علیپور حافظی؛ مهشید کریمی. "ارزیابی پورتال های بیمارستان های خصوصی مستقر در شهر تهران". نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 13 ،3 ، 1395، 184-190. magiran.com/p1595175
Mehdi Alipour; Hafezi; Mahshid Karimi. "Assessment of Web Portals of Private Hospitals in Tehran, Iran", Health Information Management, 13, 3, 2016, 184-190. magiran.com/p1595175
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال