ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا کاظمی، رضا ربیعی، حمید مقدسی، قاسم دیماذر، (1395). ارزیابی سیستم های اطلاعات داروخانه: ارایه راهکار برای توسعه سیستم ها، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 13(3)، 177-183. magiran.com/p1595176
Alireza Kazemi, Reza Rabiei, Hamid Moghaddasi, Ghasem Deimazar, (2016). Evaluation of Pharmacy Information Systems: Recommendations for Systems Development, Health Information Management, 13(3), 177-183. magiran.com/p1595176
علیرضا کاظمی، رضا ربیعی، حمید مقدسی، قاسم دیماذر، ارزیابی سیستم های اطلاعات داروخانه: ارایه راهکار برای توسعه سیستم ها. نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 1395؛ 13(3): 177-183. magiran.com/p1595176
Alireza Kazemi, Reza Rabiei, Hamid Moghaddasi, Ghasem Deimazar, Evaluation of Pharmacy Information Systems: Recommendations for Systems Development, Health Information Management, 2016; 13(3): 177-183. magiran.com/p1595176
علیرضا کاظمی، رضا ربیعی، حمید مقدسی، قاسم دیماذر، "ارزیابی سیستم های اطلاعات داروخانه: ارایه راهکار برای توسعه سیستم ها"، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت 13، شماره 3 (1395): 177-183. magiran.com/p1595176
Alireza Kazemi, Reza Rabiei, Hamid Moghaddasi, Ghasem Deimazar, "Evaluation of Pharmacy Information Systems: Recommendations for Systems Development", Health Information Management 13, no.3 (2016): 177-183. magiran.com/p1595176
علیرضا کاظمی، رضا ربیعی، حمید مقدسی، قاسم دیماذر، (1395). 'ارزیابی سیستم های اطلاعات داروخانه: ارایه راهکار برای توسعه سیستم ها'، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 13(3)، صص.177-183. magiran.com/p1595176
Alireza Kazemi, Reza Rabiei, Hamid Moghaddasi, Ghasem Deimazar, (2016). 'Evaluation of Pharmacy Information Systems: Recommendations for Systems Development', Health Information Management, 13(3), pp.177-183. magiran.com/p1595176
علیرضا کاظمی؛ رضا ربیعی؛ حمید مقدسی؛ قاسم دیماذر. "ارزیابی سیستم های اطلاعات داروخانه: ارایه راهکار برای توسعه سیستم ها". نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 13 ،3 ، 1395، 177-183. magiran.com/p1595176
Alireza Kazemi; Reza Rabiei; Hamid Moghaddasi; Ghasem Deimazar. "Evaluation of Pharmacy Information Systems: Recommendations for Systems Development", Health Information Management, 13, 3, 2016, 177-183. magiran.com/p1595176
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال