ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شادی شاهسوان، عبدالعزیز رستگار لاری، بیتا بخشی، پرویز اولیاء، ملیحه نوبخت، (1395). بررسی مقاومت به تتراسایکلین و آزیترومایسین درگونه های شیگلا جداشده از مدفوع کودکان مبتلا به اسهال در تهران، ایران، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 16(61)، 282-291. magiran.com/p1595613
Shadi Shahsavan, Abdolaziz Rastegar Lari, Bita Bakhshi, Parviz Owlia, Maliheh Nobakht, (2016). Tetracycline and Azithromycin Resistance Investigation on Shigella spp. Isolated from the Stool of Children with Diarrhea in Tehran, Iran, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 16(61), 282-291. magiran.com/p1595613
شادی شاهسوان، عبدالعزیز رستگار لاری، بیتا بخشی، پرویز اولیاء، ملیحه نوبخت، بررسی مقاومت به تتراسایکلین و آزیترومایسین درگونه های شیگلا جداشده از مدفوع کودکان مبتلا به اسهال در تهران، ایران. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1395؛ 16(61): 282-291. magiran.com/p1595613
Shadi Shahsavan, Abdolaziz Rastegar Lari, Bita Bakhshi, Parviz Owlia, Maliheh Nobakht, Tetracycline and Azithromycin Resistance Investigation on Shigella spp. Isolated from the Stool of Children with Diarrhea in Tehran, Iran, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 2016; 16(61): 282-291. magiran.com/p1595613
شادی شاهسوان، عبدالعزیز رستگار لاری، بیتا بخشی، پرویز اولیاء، ملیحه نوبخت، "بررسی مقاومت به تتراسایکلین و آزیترومایسین درگونه های شیگلا جداشده از مدفوع کودکان مبتلا به اسهال در تهران، ایران"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 16، شماره 61 (1395): 282-291. magiran.com/p1595613
Shadi Shahsavan, Abdolaziz Rastegar Lari, Bita Bakhshi, Parviz Owlia, Maliheh Nobakht, "Tetracycline and Azithromycin Resistance Investigation on Shigella spp. Isolated from the Stool of Children with Diarrhea in Tehran, Iran", Journal of Ardabil University of Medical Sciences 16, no.61 (2016): 282-291. magiran.com/p1595613
شادی شاهسوان، عبدالعزیز رستگار لاری، بیتا بخشی، پرویز اولیاء، ملیحه نوبخت، (1395). 'بررسی مقاومت به تتراسایکلین و آزیترومایسین درگونه های شیگلا جداشده از مدفوع کودکان مبتلا به اسهال در تهران، ایران'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 16(61)، صص.282-291. magiran.com/p1595613
Shadi Shahsavan, Abdolaziz Rastegar Lari, Bita Bakhshi, Parviz Owlia, Maliheh Nobakht, (2016). 'Tetracycline and Azithromycin Resistance Investigation on Shigella spp. Isolated from the Stool of Children with Diarrhea in Tehran, Iran', Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 16(61), pp.282-291. magiran.com/p1595613
شادی شاهسوان؛ عبدالعزیز رستگار لاری؛ بیتا بخشی؛ پرویز اولیاء؛ ملیحه نوبخت. "بررسی مقاومت به تتراسایکلین و آزیترومایسین درگونه های شیگلا جداشده از مدفوع کودکان مبتلا به اسهال در تهران، ایران". مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 16 ،61 ، 1395، 282-291. magiran.com/p1595613
Shadi Shahsavan; Abdolaziz Rastegar Lari; Bita Bakhshi; Parviz Owlia; Maliheh Nobakht. "Tetracycline and Azithromycin Resistance Investigation on Shigella spp. Isolated from the Stool of Children with Diarrhea in Tehran, Iran", Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 16, 61, 2016, 282-291. magiran.com/p1595613
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال