ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید مظلوم، وحید سبحانی، عمیدالدین خطیبی عقدا، حمید حصاری کیا، محمد کاظم امامی میبدی، (1395). بررسی مقایسه ای تاثیر آزادسازی فشار نقاط ماشه‬ای وکینزیوتیپینگ بر روی بهبودی درد و قدرت عضلات ابداکتور هیپ در بیماران مبتلا به درد پاتلو فمورال، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 16(61)، 271-281. magiran.com/p1595614
Vahid Mazloum, Vahid Sobhani, Amidaldin Khatibi Aghda, Hamid Hesarikia, Mohammad Kazem Emami Meybodi, (2016). The Comparison of the Effects of Trigger Points Pressure Release and Kinesio Taping on Pain and Hip Abductor Muscles Strength in Patients with Patellofemoral Pain Syndrome, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 16(61), 271-281. magiran.com/p1595614
وحید مظلوم، وحید سبحانی، عمیدالدین خطیبی عقدا، حمید حصاری کیا، محمد کاظم امامی میبدی، بررسی مقایسه ای تاثیر آزادسازی فشار نقاط ماشه‬ای وکینزیوتیپینگ بر روی بهبودی درد و قدرت عضلات ابداکتور هیپ در بیماران مبتلا به درد پاتلو فمورال. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1395؛ 16(61): 271-281. magiran.com/p1595614
Vahid Mazloum, Vahid Sobhani, Amidaldin Khatibi Aghda, Hamid Hesarikia, Mohammad Kazem Emami Meybodi, The Comparison of the Effects of Trigger Points Pressure Release and Kinesio Taping on Pain and Hip Abductor Muscles Strength in Patients with Patellofemoral Pain Syndrome, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 2016; 16(61): 271-281. magiran.com/p1595614
وحید مظلوم، وحید سبحانی، عمیدالدین خطیبی عقدا، حمید حصاری کیا، محمد کاظم امامی میبدی، "بررسی مقایسه ای تاثیر آزادسازی فشار نقاط ماشه‬ای وکینزیوتیپینگ بر روی بهبودی درد و قدرت عضلات ابداکتور هیپ در بیماران مبتلا به درد پاتلو فمورال"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 16، شماره 61 (1395): 271-281. magiran.com/p1595614
Vahid Mazloum, Vahid Sobhani, Amidaldin Khatibi Aghda, Hamid Hesarikia, Mohammad Kazem Emami Meybodi, "The Comparison of the Effects of Trigger Points Pressure Release and Kinesio Taping on Pain and Hip Abductor Muscles Strength in Patients with Patellofemoral Pain Syndrome", Journal of Ardabil University of Medical Sciences 16, no.61 (2016): 271-281. magiran.com/p1595614
وحید مظلوم، وحید سبحانی، عمیدالدین خطیبی عقدا، حمید حصاری کیا، محمد کاظم امامی میبدی، (1395). 'بررسی مقایسه ای تاثیر آزادسازی فشار نقاط ماشه‬ای وکینزیوتیپینگ بر روی بهبودی درد و قدرت عضلات ابداکتور هیپ در بیماران مبتلا به درد پاتلو فمورال'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 16(61)، صص.271-281. magiran.com/p1595614
Vahid Mazloum, Vahid Sobhani, Amidaldin Khatibi Aghda, Hamid Hesarikia, Mohammad Kazem Emami Meybodi, (2016). 'The Comparison of the Effects of Trigger Points Pressure Release and Kinesio Taping on Pain and Hip Abductor Muscles Strength in Patients with Patellofemoral Pain Syndrome', Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 16(61), pp.271-281. magiran.com/p1595614
وحید مظلوم؛ وحید سبحانی؛ عمیدالدین خطیبی عقدا؛ حمید حصاری کیا؛ محمد کاظم امامی میبدی. "بررسی مقایسه ای تاثیر آزادسازی فشار نقاط ماشه‬ای وکینزیوتیپینگ بر روی بهبودی درد و قدرت عضلات ابداکتور هیپ در بیماران مبتلا به درد پاتلو فمورال". مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 16 ،61 ، 1395، 271-281. magiran.com/p1595614
Vahid Mazloum; Vahid Sobhani; Amidaldin Khatibi Aghda; Hamid Hesarikia; Mohammad Kazem Emami Meybodi. "The Comparison of the Effects of Trigger Points Pressure Release and Kinesio Taping on Pain and Hip Abductor Muscles Strength in Patients with Patellofemoral Pain Syndrome", Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 16, 61, 2016, 271-281. magiran.com/p1595614
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال