ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید جمال الدین حسینی، (1394). تحلیل سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتریان با رویکرد خلق دانش (مورد مطالعه: یکی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی)، نشریه مدیریت مهندسی و رایانش نرم، 1(1)، 7-24. magiran.com/p1596079
Seyed Jamaledin Hoseiini, (2016). Classification of CRM systems with knowledge creation approach Case of: Internet Service Provider corp, Engineering Management and Soft Computing, 1(1), 7-24. magiran.com/p1596079
سید جمال الدین حسینی، تحلیل سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتریان با رویکرد خلق دانش (مورد مطالعه: یکی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی). نشریه مدیریت مهندسی و رایانش نرم، 1394؛ 1(1): 7-24. magiran.com/p1596079
Seyed Jamaledin Hoseiini, Classification of CRM systems with knowledge creation approach Case of: Internet Service Provider corp, Engineering Management and Soft Computing, 2016; 1(1): 7-24. magiran.com/p1596079
سید جمال الدین حسینی، "تحلیل سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتریان با رویکرد خلق دانش (مورد مطالعه: یکی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی)"، نشریه مدیریت مهندسی و رایانش نرم 1، شماره 1 (1394): 7-24. magiran.com/p1596079
Seyed Jamaledin Hoseiini, "Classification of CRM systems with knowledge creation approach Case of: Internet Service Provider corp", Engineering Management and Soft Computing 1, no.1 (2016): 7-24. magiran.com/p1596079
سید جمال الدین حسینی، (1394). 'تحلیل سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتریان با رویکرد خلق دانش (مورد مطالعه: یکی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی)'، نشریه مدیریت مهندسی و رایانش نرم، 1(1)، صص.7-24. magiran.com/p1596079
Seyed Jamaledin Hoseiini, (2016). 'Classification of CRM systems with knowledge creation approach Case of: Internet Service Provider corp', Engineering Management and Soft Computing, 1(1), pp.7-24. magiran.com/p1596079
سید جمال الدین حسینی. "تحلیل سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتریان با رویکرد خلق دانش (مورد مطالعه: یکی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی)". نشریه مدیریت مهندسی و رایانش نرم، 1 ،1 ، 1394، 7-24. magiran.com/p1596079
Seyed Jamaledin Hoseiini. "Classification of CRM systems with knowledge creation approach Case of: Internet Service Provider corp", Engineering Management and Soft Computing, 1, 1, 2016, 7-24. magiran.com/p1596079
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال