ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منیره عبادی، سیمین تاج شریفی فر، آرمین زارعیان، (1395). روش های کسب نگرش، دانش و مهارت خودحفاظتی در حوادث و جنگ های شیمیایی در دانشجویان ورودی جدید دانشکده پرستاری ارتش، فصلنامه امداد و نجات، 7(4)، 73. magiran.com/p1596483
Monireh Ebadi, Simintaj Sharififar, Armin Zareiyan, (2016). Methods of acquiring insight, knowledge, and skills of self-protection in incidents and chemical warfare for the new students of army school of nursing, Journal of Rescue and Relief, 7(4), 73. magiran.com/p1596483
منیره عبادی، سیمین تاج شریفی فر، آرمین زارعیان، روش های کسب نگرش، دانش و مهارت خودحفاظتی در حوادث و جنگ های شیمیایی در دانشجویان ورودی جدید دانشکده پرستاری ارتش. فصلنامه امداد و نجات، 1395؛ 7(4): 73. magiran.com/p1596483
Monireh Ebadi, Simintaj Sharififar, Armin Zareiyan, Methods of acquiring insight, knowledge, and skills of self-protection in incidents and chemical warfare for the new students of army school of nursing, Journal of Rescue and Relief, 2016; 7(4): 73. magiran.com/p1596483
منیره عبادی، سیمین تاج شریفی فر، آرمین زارعیان، "روش های کسب نگرش، دانش و مهارت خودحفاظتی در حوادث و جنگ های شیمیایی در دانشجویان ورودی جدید دانشکده پرستاری ارتش"، فصلنامه امداد و نجات 7، شماره 4 (1395): 73. magiran.com/p1596483
Monireh Ebadi, Simintaj Sharififar, Armin Zareiyan, "Methods of acquiring insight, knowledge, and skills of self-protection in incidents and chemical warfare for the new students of army school of nursing", Journal of Rescue and Relief 7, no.4 (2016): 73. magiran.com/p1596483
منیره عبادی، سیمین تاج شریفی فر، آرمین زارعیان، (1395). 'روش های کسب نگرش، دانش و مهارت خودحفاظتی در حوادث و جنگ های شیمیایی در دانشجویان ورودی جدید دانشکده پرستاری ارتش'، فصلنامه امداد و نجات، 7(4)، صص.73. magiran.com/p1596483
Monireh Ebadi, Simintaj Sharififar, Armin Zareiyan, (2016). 'Methods of acquiring insight, knowledge, and skills of self-protection in incidents and chemical warfare for the new students of army school of nursing', Journal of Rescue and Relief, 7(4), pp.73. magiran.com/p1596483
منیره عبادی؛ سیمین تاج شریفی فر؛ آرمین زارعیان. "روش های کسب نگرش، دانش و مهارت خودحفاظتی در حوادث و جنگ های شیمیایی در دانشجویان ورودی جدید دانشکده پرستاری ارتش". فصلنامه امداد و نجات، 7 ،4 ، 1395، 73. magiran.com/p1596483
Monireh Ebadi; Simintaj Sharififar; Armin Zareiyan. "Methods of acquiring insight, knowledge, and skills of self-protection in incidents and chemical warfare for the new students of army school of nursing", Journal of Rescue and Relief, 7, 4, 2016, 73. magiran.com/p1596483
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال