ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ام البنین چابکی، (1395). رویکرد اخلاق محور به تعاملات زناشویی (تفاوت های نسلی در زنان متاهل)، دو فصلنامه اخلاق وحیانی، 6(1)، 75-100. magiran.com/p1597151
Ommolbanin Chaboki, (2016). Ethics - oriented Approach to Marital Interactions; Generational Differences among Married Women, Revelatory ethics, 6(1), 75-100. magiran.com/p1597151
ام البنین چابکی، رویکرد اخلاق محور به تعاملات زناشویی (تفاوت های نسلی در زنان متاهل). دو فصلنامه اخلاق وحیانی، 1395؛ 6(1): 75-100. magiran.com/p1597151
Ommolbanin Chaboki, Ethics - oriented Approach to Marital Interactions; Generational Differences among Married Women, Revelatory ethics, 2016; 6(1): 75-100. magiran.com/p1597151
ام البنین چابکی، "رویکرد اخلاق محور به تعاملات زناشویی (تفاوت های نسلی در زنان متاهل)"، دو فصلنامه اخلاق وحیانی 6، شماره 1 (1395): 75-100. magiran.com/p1597151
Ommolbanin Chaboki, "Ethics - oriented Approach to Marital Interactions; Generational Differences among Married Women", Revelatory ethics 6, no.1 (2016): 75-100. magiran.com/p1597151
ام البنین چابکی، (1395). 'رویکرد اخلاق محور به تعاملات زناشویی (تفاوت های نسلی در زنان متاهل)'، دو فصلنامه اخلاق وحیانی، 6(1)، صص.75-100. magiran.com/p1597151
Ommolbanin Chaboki, (2016). 'Ethics - oriented Approach to Marital Interactions; Generational Differences among Married Women', Revelatory ethics, 6(1), pp.75-100. magiran.com/p1597151
ام البنین چابکی. "رویکرد اخلاق محور به تعاملات زناشویی (تفاوت های نسلی در زنان متاهل)". دو فصلنامه اخلاق وحیانی، 6 ،1 ، 1395، 75-100. magiran.com/p1597151
Ommolbanin Chaboki. "Ethics - oriented Approach to Marital Interactions; Generational Differences among Married Women", Revelatory ethics, 6, 1, 2016, 75-100. magiran.com/p1597151
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال