ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسام سجادی نیاکی، محمد تقی درزی، محمدرضا حاج سید هادی، (1395). تاثیر ورمی کمپوست و کود بیولوژیک نیتروکسین بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 8(2)، 241-250. magiran.com/p1597544
Hesam Sajadi Niaki, Mohammad Taghi Darzi, Mohammad Reza Haj Seyed Hadi, (2016). Effects of Vermicompst and Nitroxin Biofertilizer on Quantity and Quality of Essential Oil of Dragonhead (Dracocephalum moldavica L.), Agroecology journal, 8(2), 241-250. magiran.com/p1597544
حسام سجادی نیاکی، محمد تقی درزی، محمدرضا حاج سید هادی، تاثیر ورمی کمپوست و کود بیولوژیک نیتروکسین بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.). نشریه بوم شناسی کشاورزی، 1395؛ 8(2): 241-250. magiran.com/p1597544
Hesam Sajadi Niaki, Mohammad Taghi Darzi, Mohammad Reza Haj Seyed Hadi, Effects of Vermicompst and Nitroxin Biofertilizer on Quantity and Quality of Essential Oil of Dragonhead (Dracocephalum moldavica L.), Agroecology journal, 2016; 8(2): 241-250. magiran.com/p1597544
حسام سجادی نیاکی، محمد تقی درزی، محمدرضا حاج سید هادی، "تاثیر ورمی کمپوست و کود بیولوژیک نیتروکسین بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)"، نشریه بوم شناسی کشاورزی 8، شماره 2 (1395): 241-250. magiran.com/p1597544
Hesam Sajadi Niaki, Mohammad Taghi Darzi, Mohammad Reza Haj Seyed Hadi, "Effects of Vermicompst and Nitroxin Biofertilizer on Quantity and Quality of Essential Oil of Dragonhead (Dracocephalum moldavica L.)", Agroecology journal 8, no.2 (2016): 241-250. magiran.com/p1597544
حسام سجادی نیاکی، محمد تقی درزی، محمدرضا حاج سید هادی، (1395). 'تاثیر ورمی کمپوست و کود بیولوژیک نیتروکسین بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)'، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 8(2)، صص.241-250. magiran.com/p1597544
Hesam Sajadi Niaki, Mohammad Taghi Darzi, Mohammad Reza Haj Seyed Hadi, (2016). 'Effects of Vermicompst and Nitroxin Biofertilizer on Quantity and Quality of Essential Oil of Dragonhead (Dracocephalum moldavica L.)', Agroecology journal, 8(2), pp.241-250. magiran.com/p1597544
حسام سجادی نیاکی؛ محمد تقی درزی؛ محمدرضا حاج سید هادی. "تاثیر ورمی کمپوست و کود بیولوژیک نیتروکسین بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)". نشریه بوم شناسی کشاورزی، 8 ،2 ، 1395، 241-250. magiran.com/p1597544
Hesam Sajadi Niaki; Mohammad Taghi Darzi; Mohammad Reza Haj Seyed Hadi. "Effects of Vermicompst and Nitroxin Biofertilizer on Quantity and Quality of Essential Oil of Dragonhead (Dracocephalum moldavica L.)", Agroecology journal, 8, 2, 2016, 241-250. magiran.com/p1597544
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال