ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه اقبالی، مهدیه اسلامی، محمدعلی توانایی، مهدی صفی، امیر مسعود اعرابی، پدرام پیوندی، (1394). تولید آزمایشگاهی الیاف شب تاب پلی پروپیلن با استفاده از رنگ دانه های فسفرسانی حین فرایند مذاب ریسی، فصلنامه علوم و فناوری نساجی، 5(3)، 29-33. magiran.com/p1597891
Fatemeh Eghbali, Mahdiyeh Eslami, Mohammad Ali Tavanaie , Mehdi Safi, Amir Masoud Erabi, Pedram Peyvandi, (2015). Melt Spinning of Photoluminescent Polypropylene Fibers Using Phosphorescent Pigments, The Journal of Textile Science and Technology, 5(3), 29-33. magiran.com/p1597891
فاطمه اقبالی، مهدیه اسلامی، محمدعلی توانایی، مهدی صفی، امیر مسعود اعرابی، پدرام پیوندی، تولید آزمایشگاهی الیاف شب تاب پلی پروپیلن با استفاده از رنگ دانه های فسفرسانی حین فرایند مذاب ریسی. فصلنامه علوم و فناوری نساجی، 1394؛ 5(3): 29-33. magiran.com/p1597891
Fatemeh Eghbali, Mahdiyeh Eslami, Mohammad Ali Tavanaie , Mehdi Safi, Amir Masoud Erabi, Pedram Peyvandi, Melt Spinning of Photoluminescent Polypropylene Fibers Using Phosphorescent Pigments, The Journal of Textile Science and Technology, 2015; 5(3): 29-33. magiran.com/p1597891
فاطمه اقبالی، مهدیه اسلامی، محمدعلی توانایی، مهدی صفی، امیر مسعود اعرابی، پدرام پیوندی، "تولید آزمایشگاهی الیاف شب تاب پلی پروپیلن با استفاده از رنگ دانه های فسفرسانی حین فرایند مذاب ریسی"، فصلنامه علوم و فناوری نساجی 5، شماره 3 (1394): 29-33. magiran.com/p1597891
Fatemeh Eghbali, Mahdiyeh Eslami, Mohammad Ali Tavanaie , Mehdi Safi, Amir Masoud Erabi, Pedram Peyvandi, "Melt Spinning of Photoluminescent Polypropylene Fibers Using Phosphorescent Pigments", The Journal of Textile Science and Technology 5, no.3 (2015): 29-33. magiran.com/p1597891
فاطمه اقبالی، مهدیه اسلامی، محمدعلی توانایی، مهدی صفی، امیر مسعود اعرابی، پدرام پیوندی، (1394). 'تولید آزمایشگاهی الیاف شب تاب پلی پروپیلن با استفاده از رنگ دانه های فسفرسانی حین فرایند مذاب ریسی'، فصلنامه علوم و فناوری نساجی، 5(3)، صص.29-33. magiran.com/p1597891
Fatemeh Eghbali, Mahdiyeh Eslami, Mohammad Ali Tavanaie , Mehdi Safi, Amir Masoud Erabi, Pedram Peyvandi, (2015). 'Melt Spinning of Photoluminescent Polypropylene Fibers Using Phosphorescent Pigments', The Journal of Textile Science and Technology, 5(3), pp.29-33. magiran.com/p1597891
فاطمه اقبالی؛ مهدیه اسلامی؛ محمدعلی توانایی؛ مهدی صفی؛ امیر مسعود اعرابی؛ پدرام پیوندی. "تولید آزمایشگاهی الیاف شب تاب پلی پروپیلن با استفاده از رنگ دانه های فسفرسانی حین فرایند مذاب ریسی". فصلنامه علوم و فناوری نساجی، 5 ،3 ، 1394، 29-33. magiran.com/p1597891
Fatemeh Eghbali; Mahdiyeh Eslami; Mohammad Ali Tavanaie ; Mehdi Safi; Amir Masoud Erabi; Pedram Peyvandi. "Melt Spinning of Photoluminescent Polypropylene Fibers Using Phosphorescent Pigments", The Journal of Textile Science and Technology, 5, 3, 2015, 29-33. magiran.com/p1597891
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال