ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی افضلی، عطیه یوسفی، (1395). نقد و بررسی ترجمه ی عربی گلستان سعدی بر اساس نظریه آنتوان برمن (مطالعه موردی کتاب الجلستان الفارسی اثر جبرائیل المخلع)، مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 6(14)، 65-84. magiran.com/p1598184
Ali Afzali , Attieh Yusefi, (2016). The Study of Arabic Translation of Saadi's Golestan Based On Antoine Berman's Theory; A Case Study of Jolestan of Jibraeil Al- Mokhalla, Translation Researches in the Arabic Language And Literature, 6(14), 65-84. magiran.com/p1598184
علی افضلی، عطیه یوسفی، نقد و بررسی ترجمه ی عربی گلستان سعدی بر اساس نظریه آنتوان برمن (مطالعه موردی کتاب الجلستان الفارسی اثر جبرائیل المخلع). مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 1395؛ 6(14): 65-84. magiran.com/p1598184
Ali Afzali , Attieh Yusefi, The Study of Arabic Translation of Saadi's Golestan Based On Antoine Berman's Theory; A Case Study of Jolestan of Jibraeil Al- Mokhalla, Translation Researches in the Arabic Language And Literature, 2016; 6(14): 65-84. magiran.com/p1598184
علی افضلی، عطیه یوسفی، "نقد و بررسی ترجمه ی عربی گلستان سعدی بر اساس نظریه آنتوان برمن (مطالعه موردی کتاب الجلستان الفارسی اثر جبرائیل المخلع)"، مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 6، شماره 14 (1395): 65-84. magiran.com/p1598184
Ali Afzali , Attieh Yusefi, "The Study of Arabic Translation of Saadi's Golestan Based On Antoine Berman's Theory; A Case Study of Jolestan of Jibraeil Al- Mokhalla", Translation Researches in the Arabic Language And Literature 6, no.14 (2016): 65-84. magiran.com/p1598184
علی افضلی، عطیه یوسفی، (1395). 'نقد و بررسی ترجمه ی عربی گلستان سعدی بر اساس نظریه آنتوان برمن (مطالعه موردی کتاب الجلستان الفارسی اثر جبرائیل المخلع)'، مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 6(14)، صص.65-84. magiran.com/p1598184
Ali Afzali , Attieh Yusefi, (2016). 'The Study of Arabic Translation of Saadi's Golestan Based On Antoine Berman's Theory; A Case Study of Jolestan of Jibraeil Al- Mokhalla', Translation Researches in the Arabic Language And Literature, 6(14), pp.65-84. magiran.com/p1598184
علی افضلی؛ عطیه یوسفی. "نقد و بررسی ترجمه ی عربی گلستان سعدی بر اساس نظریه آنتوان برمن (مطالعه موردی کتاب الجلستان الفارسی اثر جبرائیل المخلع)". مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 6 ،14 ، 1395، 65-84. magiran.com/p1598184
Ali Afzali ; Attieh Yusefi. "The Study of Arabic Translation of Saadi's Golestan Based On Antoine Berman's Theory; A Case Study of Jolestan of Jibraeil Al- Mokhalla", Translation Researches in the Arabic Language And Literature, 6, 14, 2016, 65-84. magiran.com/p1598184
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال