ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منور افضل آقایی، علی خورسند وکیل زاده، فریده رحمانی فر، نیلوفر موحد نیا، ابراهیم خالقی، (1395). عوامل مرتبط با اهدا عضو از بیماران مرگ مغزی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طی سالهای 1392-1385، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 59(3)، 148-154. magiran.com/p1598292
Monavar Afzalaghaee, Ali Khorsand Vakilzadeh, Farideh Rahmanifar, Niloofar Movahed Nia, Ebrahim Khaleghi, (2016). Factors related to organ donation from brain dead patients in teaching hospitals of mashhad university of medical sciences during 1392-1385, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 59(3), 148-154. magiran.com/p1598292
منور افضل آقایی، علی خورسند وکیل زاده، فریده رحمانی فر، نیلوفر موحد نیا، ابراهیم خالقی، عوامل مرتبط با اهدا عضو از بیماران مرگ مغزی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طی سالهای 1392-1385. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1395؛ 59(3): 148-154. magiran.com/p1598292
Monavar Afzalaghaee, Ali Khorsand Vakilzadeh, Farideh Rahmanifar, Niloofar Movahed Nia, Ebrahim Khaleghi, Factors related to organ donation from brain dead patients in teaching hospitals of mashhad university of medical sciences during 1392-1385, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2016; 59(3): 148-154. magiran.com/p1598292
منور افضل آقایی، علی خورسند وکیل زاده، فریده رحمانی فر، نیلوفر موحد نیا، ابراهیم خالقی، "عوامل مرتبط با اهدا عضو از بیماران مرگ مغزی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طی سالهای 1392-1385"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 59، شماره 3 (1395): 148-154. magiran.com/p1598292
Monavar Afzalaghaee, Ali Khorsand Vakilzadeh, Farideh Rahmanifar, Niloofar Movahed Nia, Ebrahim Khaleghi, "Factors related to organ donation from brain dead patients in teaching hospitals of mashhad university of medical sciences during 1392-1385", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 59, no.3 (2016): 148-154. magiran.com/p1598292
منور افضل آقایی، علی خورسند وکیل زاده، فریده رحمانی فر، نیلوفر موحد نیا، ابراهیم خالقی، (1395). 'عوامل مرتبط با اهدا عضو از بیماران مرگ مغزی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طی سالهای 1392-1385'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 59(3)، صص.148-154. magiran.com/p1598292
Monavar Afzalaghaee, Ali Khorsand Vakilzadeh, Farideh Rahmanifar, Niloofar Movahed Nia, Ebrahim Khaleghi, (2016). 'Factors related to organ donation from brain dead patients in teaching hospitals of mashhad university of medical sciences during 1392-1385', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 59(3), pp.148-154. magiran.com/p1598292
منور افضل آقایی؛ علی خورسند وکیل زاده؛ فریده رحمانی فر؛ نیلوفر موحد نیا؛ ابراهیم خالقی. "عوامل مرتبط با اهدا عضو از بیماران مرگ مغزی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طی سالهای 1392-1385". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 59 ،3 ، 1395، 148-154. magiran.com/p1598292
Monavar Afzalaghaee; Ali Khorsand Vakilzadeh; Farideh Rahmanifar; Niloofar Movahed Nia; Ebrahim Khaleghi. "Factors related to organ donation from brain dead patients in teaching hospitals of mashhad university of medical sciences during 1392-1385", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 59, 3, 2016, 148-154. magiran.com/p1598292
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال