ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Mona Sharififard, Farhad Safdari, Amir Siahpoush, Hamid Kassiri, (2016). Evaluation of Some Plant Essential Oils against the Brown-banded Cock-roach, Supella longipalpa (Blattaria: Ectobiidae), A Mechanical Vector of Human Pathogens, Journal of Arthropod-Borne Diseases, 10(4), 528. magiran.com/p1598497
Mona Sharififard, Farhad Safdari, Amir Siahpoush, Hamid Kassiri, Evaluation of Some Plant Essential Oils against the Brown-banded Cock-roach, Supella longipalpa (Blattaria: Ectobiidae), A Mechanical Vector of Human Pathogens, Journal of Arthropod-Borne Diseases, 2016; 10(4): 528. magiran.com/p1598497
Mona Sharififard, Farhad Safdari, Amir Siahpoush, Hamid Kassiri, "Evaluation of Some Plant Essential Oils against the Brown-banded Cock-roach, Supella longipalpa (Blattaria: Ectobiidae), A Mechanical Vector of Human Pathogens", Journal of Arthropod-Borne Diseases 10, no.4 (2016): 528. magiran.com/p1598497
Mona Sharififard, Farhad Safdari, Amir Siahpoush, Hamid Kassiri, (2016). 'Evaluation of Some Plant Essential Oils against the Brown-banded Cock-roach, Supella longipalpa (Blattaria: Ectobiidae), A Mechanical Vector of Human Pathogens', Journal of Arthropod-Borne Diseases, 10(4), pp.528. magiran.com/p1598497
Mona Sharififard; Farhad Safdari; Amir Siahpoush; Hamid Kassiri. "Evaluation of Some Plant Essential Oils against the Brown-banded Cock-roach, Supella longipalpa (Blattaria: Ectobiidae), A Mechanical Vector of Human Pathogens", Journal of Arthropod-Borne Diseases, 10, 4, 2016, 528. magiran.com/p1598497
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال