ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا قربانی، کاظم مظلومی، (1395). جایابی و تعیین ظرفیت بهینه محدودساز جریان خطا با لحاظ عدم قطعیت در توان تولیدی توربین بادی، مجله مهندسی برق، 46(4)، 233-245. magiran.com/p1598846
R. Ghorbani, K. Mazlumi, (2016). Optimal size and location of fault current limiter incorporating uncertainty of wind power, Journal of Electrical Engineering, 46(4), 233-245. magiran.com/p1598846
رضا قربانی، کاظم مظلومی، جایابی و تعیین ظرفیت بهینه محدودساز جریان خطا با لحاظ عدم قطعیت در توان تولیدی توربین بادی. مجله مهندسی برق، 1395؛ 46(4): 233-245. magiran.com/p1598846
R. Ghorbani, K. Mazlumi, Optimal size and location of fault current limiter incorporating uncertainty of wind power, Journal of Electrical Engineering, 2016; 46(4): 233-245. magiran.com/p1598846
رضا قربانی، کاظم مظلومی، "جایابی و تعیین ظرفیت بهینه محدودساز جریان خطا با لحاظ عدم قطعیت در توان تولیدی توربین بادی"، مجله مهندسی برق 46، شماره 4 (1395): 233-245. magiran.com/p1598846
R. Ghorbani, K. Mazlumi, "Optimal size and location of fault current limiter incorporating uncertainty of wind power", Journal of Electrical Engineering 46, no.4 (2016): 233-245. magiran.com/p1598846
رضا قربانی، کاظم مظلومی، (1395). 'جایابی و تعیین ظرفیت بهینه محدودساز جریان خطا با لحاظ عدم قطعیت در توان تولیدی توربین بادی'، مجله مهندسی برق، 46(4)، صص.233-245. magiran.com/p1598846
R. Ghorbani, K. Mazlumi, (2016). 'Optimal size and location of fault current limiter incorporating uncertainty of wind power', Journal of Electrical Engineering, 46(4), pp.233-245. magiran.com/p1598846
رضا قربانی؛ کاظم مظلومی. "جایابی و تعیین ظرفیت بهینه محدودساز جریان خطا با لحاظ عدم قطعیت در توان تولیدی توربین بادی". مجله مهندسی برق، 46 ،4 ، 1395، 233-245. magiran.com/p1598846
R. Ghorbani; K. Mazlumi. "Optimal size and location of fault current limiter incorporating uncertainty of wind power", Journal of Electrical Engineering, 46, 4, 2016, 233-245. magiran.com/p1598846
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال