ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد زرافشار، مسلم اکبری نیا ، علی ستاریان، حامد یوسف زاده، مهدی طیبی، (1395). تاثیر شرایط نوری مختلف روی صفات مورفولوژیک برگ گونه شاه بلوط، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18(2)، 95-106. magiran.com/p1600214
Mehrdad Zarafshar, Moslem Akbarinia , Ali Sattarian, Hemed Yousefzade, Mehdy Taieby, (2016). Effect of Light Conditions on Chestnut (Castanea Sativa) Leaf Morphology, Journal of Environmental Sciences and Technology, 18(2), 95-106. magiran.com/p1600214
مهرداد زرافشار، مسلم اکبری نیا ، علی ستاریان، حامد یوسف زاده، مهدی طیبی، تاثیر شرایط نوری مختلف روی صفات مورفولوژیک برگ گونه شاه بلوط. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1395؛ 18(2): 95-106. magiran.com/p1600214
Mehrdad Zarafshar, Moslem Akbarinia , Ali Sattarian, Hemed Yousefzade, Mehdy Taieby, Effect of Light Conditions on Chestnut (Castanea Sativa) Leaf Morphology, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2016; 18(2): 95-106. magiran.com/p1600214
مهرداد زرافشار، مسلم اکبری نیا ، علی ستاریان، حامد یوسف زاده، مهدی طیبی، "تاثیر شرایط نوری مختلف روی صفات مورفولوژیک برگ گونه شاه بلوط"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 18، شماره 2 (1395): 95-106. magiran.com/p1600214
Mehrdad Zarafshar, Moslem Akbarinia , Ali Sattarian, Hemed Yousefzade, Mehdy Taieby, "Effect of Light Conditions on Chestnut (Castanea Sativa) Leaf Morphology", Journal of Environmental Sciences and Technology 18, no.2 (2016): 95-106. magiran.com/p1600214
مهرداد زرافشار، مسلم اکبری نیا ، علی ستاریان، حامد یوسف زاده، مهدی طیبی، (1395). 'تاثیر شرایط نوری مختلف روی صفات مورفولوژیک برگ گونه شاه بلوط'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18(2)، صص.95-106. magiran.com/p1600214
Mehrdad Zarafshar, Moslem Akbarinia , Ali Sattarian, Hemed Yousefzade, Mehdy Taieby, (2016). 'Effect of Light Conditions on Chestnut (Castanea Sativa) Leaf Morphology', Journal of Environmental Sciences and Technology, 18(2), pp.95-106. magiran.com/p1600214
مهرداد زرافشار؛ مسلم اکبری نیا ؛ علی ستاریان؛ حامد یوسف زاده؛ مهدی طیبی. "تاثیر شرایط نوری مختلف روی صفات مورفولوژیک برگ گونه شاه بلوط". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18 ،2 ، 1395، 95-106. magiran.com/p1600214
Mehrdad Zarafshar; Moslem Akbarinia ; Ali Sattarian; Hemed Yousefzade; Mehdy Taieby. "Effect of Light Conditions on Chestnut (Castanea Sativa) Leaf Morphology", Journal of Environmental Sciences and Technology, 18, 2, 2016, 95-106. magiran.com/p1600214
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال