ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهین نادری فر، فرشته قلجایی، عالیه جلال الدینی، نسرین رضایی، علیرضا سالار، (1395). چالش های آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی: مروری بر متون، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 9(23)، 102-111. magiran.com/p1600325
Mahin Naderifar, Fereshteh Ghaljaie, Alia Jalalodini, Nasrin Rezaie, Alireza Salalr, (2016). Challenges of E-learning in Medical Sciences: a Review Article, Journal of Medical Education Development, 9(23), 102-111. magiran.com/p1600325
مهین نادری فر، فرشته قلجایی، عالیه جلال الدینی، نسرین رضایی، علیرضا سالار، چالش های آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی: مروری بر متون. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 1395؛ 9(23): 102-111. magiran.com/p1600325
Mahin Naderifar, Fereshteh Ghaljaie, Alia Jalalodini, Nasrin Rezaie, Alireza Salalr, Challenges of E-learning in Medical Sciences: a Review Article, Journal of Medical Education Development, 2016; 9(23): 102-111. magiran.com/p1600325
مهین نادری فر، فرشته قلجایی، عالیه جلال الدینی، نسرین رضایی، علیرضا سالار، "چالش های آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی: مروری بر متون"، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی 9، شماره 23 (1395): 102-111. magiran.com/p1600325
Mahin Naderifar, Fereshteh Ghaljaie, Alia Jalalodini, Nasrin Rezaie, Alireza Salalr, "Challenges of E-learning in Medical Sciences: a Review Article", Journal of Medical Education Development 9, no.23 (2016): 102-111. magiran.com/p1600325
مهین نادری فر، فرشته قلجایی، عالیه جلال الدینی، نسرین رضایی، علیرضا سالار، (1395). 'چالش های آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی: مروری بر متون'، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 9(23)، صص.102-111. magiran.com/p1600325
Mahin Naderifar, Fereshteh Ghaljaie, Alia Jalalodini, Nasrin Rezaie, Alireza Salalr, (2016). 'Challenges of E-learning in Medical Sciences: a Review Article', Journal of Medical Education Development, 9(23), pp.102-111. magiran.com/p1600325
مهین نادری فر؛ فرشته قلجایی؛ عالیه جلال الدینی؛ نسرین رضایی؛ علیرضا سالار. "چالش های آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی: مروری بر متون". مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 9 ،23 ، 1395، 102-111. magiran.com/p1600325
Mahin Naderifar; Fereshteh Ghaljaie; Alia Jalalodini; Nasrin Rezaie; Alireza Salalr. "Challenges of E-learning in Medical Sciences: a Review Article", Journal of Medical Education Development, 9, 23, 2016, 102-111. magiran.com/p1600325
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال