ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین نظری، ضیاء فلاح محمدی، شمس الدین رحیمی زاده، زینب هوشمندی، (1395). تاثیر چهار هفته مصرف امگا3 با منشا گیاهی (عصاره کتان) و جانوری (روغن ماهی)، بر غلظت سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF)، پس از چهار هفته تمرین پلیومتریک در مردان فعال، فصلنامه علوم زیستی ورزشی، 8(29)، 157-168. magiran.com/p1600564
Hosein Nazari , (2016). The Effect of 4 Weeks of Omega 3 Supplementation with Plant (Flaxseed Extract) and Animal (Fish Oil) Origin on Serum Concentration of Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Following 4 Weeks of Plyometric Training in Active Men, Sport Biosciences, 8(29), 157-168. magiran.com/p1600564
حسین نظری، ضیاء فلاح محمدی، شمس الدین رحیمی زاده، زینب هوشمندی، تاثیر چهار هفته مصرف امگا3 با منشا گیاهی (عصاره کتان) و جانوری (روغن ماهی)، بر غلظت سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF)، پس از چهار هفته تمرین پلیومتریک در مردان فعال. فصلنامه علوم زیستی ورزشی، 1395؛ 8(29): 157-168. magiran.com/p1600564
Hosein Nazari , The Effect of 4 Weeks of Omega 3 Supplementation with Plant (Flaxseed Extract) and Animal (Fish Oil) Origin on Serum Concentration of Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Following 4 Weeks of Plyometric Training in Active Men, Sport Biosciences, 2016; 8(29): 157-168. magiran.com/p1600564
حسین نظری، ضیاء فلاح محمدی، شمس الدین رحیمی زاده، زینب هوشمندی، "تاثیر چهار هفته مصرف امگا3 با منشا گیاهی (عصاره کتان) و جانوری (روغن ماهی)، بر غلظت سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF)، پس از چهار هفته تمرین پلیومتریک در مردان فعال"، فصلنامه علوم زیستی ورزشی 8، شماره 29 (1395): 157-168. magiran.com/p1600564
Hosein Nazari , "The Effect of 4 Weeks of Omega 3 Supplementation with Plant (Flaxseed Extract) and Animal (Fish Oil) Origin on Serum Concentration of Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Following 4 Weeks of Plyometric Training in Active Men", Sport Biosciences 8, no.29 (2016): 157-168. magiran.com/p1600564
حسین نظری، ضیاء فلاح محمدی، شمس الدین رحیمی زاده، زینب هوشمندی، (1395). 'تاثیر چهار هفته مصرف امگا3 با منشا گیاهی (عصاره کتان) و جانوری (روغن ماهی)، بر غلظت سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF)، پس از چهار هفته تمرین پلیومتریک در مردان فعال'، فصلنامه علوم زیستی ورزشی، 8(29)، صص.157-168. magiran.com/p1600564
Hosein Nazari , (2016). 'The Effect of 4 Weeks of Omega 3 Supplementation with Plant (Flaxseed Extract) and Animal (Fish Oil) Origin on Serum Concentration of Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Following 4 Weeks of Plyometric Training in Active Men', Sport Biosciences, 8(29), pp.157-168. magiran.com/p1600564
حسین نظری؛ ضیاء فلاح محمدی؛ شمس الدین رحیمی زاده؛ زینب هوشمندی. "تاثیر چهار هفته مصرف امگا3 با منشا گیاهی (عصاره کتان) و جانوری (روغن ماهی)، بر غلظت سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF)، پس از چهار هفته تمرین پلیومتریک در مردان فعال". فصلنامه علوم زیستی ورزشی، 8 ،29 ، 1395، 157-168. magiran.com/p1600564
Hosein Nazari . "The Effect of 4 Weeks of Omega 3 Supplementation with Plant (Flaxseed Extract) and Animal (Fish Oil) Origin on Serum Concentration of Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Following 4 Weeks of Plyometric Training in Active Men", Sport Biosciences, 8, 29, 2016, 157-168. magiran.com/p1600564
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال